Start-Up Zone

Ghidul solicitantului: DR-20 – Investiții în sectorul zootehnic

În sfârșit, a apărut Ghidul solicitantului pentru crescătorii de animale interesați să acceseze fonduri europene prin linia de finanțare DR-20 – Investiții în sectorul zootehnic.

Potrivit fișei acestei măsuri din Planul Strategic PAC 2023-2027, sprijinul pe care îl pot primi crescătorii de animale poate ajunge până la maximum 2 milioane de euro/proiect în cazul investițiilor complexe, respectiv maximum 300.000 euro/proiect în cazul proiectelor care își propun exclusiv simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole. Proiectele sunt finanțate, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

Conform prevederilor PS PAC 2023-2027, în cadrul acestei sesiuni vor beneficia de alocare distinctă, precizată în anunțul de lansare a apelului, proiectele încadrate în:

– sectorul bovine (inclusiv bubaline);

– sectorul suine;

– sectorul ovine-caprine;


– categoria păsări de curte (exceptând modernizarea exploatațiilor existente privind creșterea găinilor ouătoare) și alte animale de fermă, inclusiv albinele; 


– categoria găini ouătoare – modernizare pentru trecerea de la baterii îmbunătățite la sisteme alternative de creștere. 


Ghidul solicitantului pentru intervenția DR-20 – Investiții în sectorul zootehnic prevede că beneficiarii de fonduri nerambursabile pot fi:

  • fermierii constituiți și organizați din punct de vedere juridic conform legislației naționale, cu excepția persoanelor fizice;
  • cooperativele agricole și societățile cooperative care deservesc interesele membrilor fermieri;
  • grupurile și organizațiile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR, care deservesc interesele membrilor.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

– Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);


 Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);


– Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

– Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);

– Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

– Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);

– Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

– Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

– Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);

– Institute de cercetare-dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat (înfiinţate în baza Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare specifice, în cazul celor de drept public, şi în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice (definite potrivit legislației naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora), doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA/ANSVSA (care demonstrează calitatea de fermier). În cazul stațiunilor de cercetare-dezvoltare și didactice aflate în subordinea Universităților cu profil agricol, se va avea în vedere ca în cadrul proiectului să se detalieze și să se ia în calcul doar activele unității vizate de investiție și nu activele Universității (de ex. calculul dimensiunii economice);

– Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare);

– Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor în calitate de fermieri (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);

– Societate cooperativă care deservește interesele membrilor fermieri (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare). Atenție! Societățile Cooperative trebuie să reprezinte, prin investițiile vizate în proiect, interesele membrilor care au calitatea de fermieri pentru a putea accesa sprijin pentru intervențiile PS PAC 2023-2027.

– Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare);

– Grup de producători și Organizație de producători (constituite în baza Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare și Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor).

Ghidul solicitantul mai prevede că acesta trebuie să respecte următoarele condiții:

– să desfășoare activități economice sub una din formele de organizare menționate anterior;

– să acţioneze în nume propriu;

– să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării 
proiectului. 


Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte aferente intervențiilor de investiții derulate prin PS PAC 2023-2027, cu respectarea următoarelor condiții, după caz:

  1. a) solicitanții/beneficiarii, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare;
  2. b) solicitanții care respectă prevederile art. 15 al Hotărârii nr. 1570 din 28 decembrie 2022, privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027. Conform acestui articol, un solicitant poate depune:

– 1 singur proiect finanțat prin FEADR aferent intervenției DR-20; ATENȚIE! Verificarea îndeplinirii acestei condiții va include și verificarea acționarului majoritar, iar dacă acesta se regăsește în acționariatul altui solicitant/beneficiar care depune/are proiect în cadrul DR-20, proiectul devine neeligibil.

– maximum 2 proiecte finanțate prin FEADR, pentru intervenții diferite din cadrul PS PAC 2023 – 2027, respectiv maximum 3 proiecte, dacă cel de-al treilea proiect este aplicat în cadrul intervenției DR-19 – Investiții neproductive la nivel de fermă, cu conditia ca proiectul să nu facă obiectul dublei finanțări.

Atenție! Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), toate Cererile de Finanțare depuse la AFIR, trebuie să fie însoțite de „Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal”, semnată și datată de către reprezentantul legal al solicitantului.

Despre condiţiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului, tipurile de investiții și cheltuieli eligibile/neeligibile, criteriile de selecție ale proiectului și punctajele pentru fiecare din sectoarele vizate, precum și procedurile de depunere și verificare a documentelor necesare citiți pe larg în Ghidul solicitantului pentru intervenția DR-20 – Investiții în sectorul zootehnic pus în dezbatere publică de MADR (aici) și AFIR (aici).

sursa: agro-tv.ro

startupzone

Add comment