Start-Up Zone

Actualizarea costurilor investiţiei în contractele de achiziţie publică. OUG oficializat

Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile este în vigoare de la 11 mai 2022.

Ordonanţa de urgenţă reglementează unele măsuri pentru ajustarea preţurilor necesare actualizării costurilor investiţiei în contractele de achiziţie publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru, precum şi în alte categorii de contracte, respectiv pentru ajustarea devizelor generale de investiţii în cadrul contractelor de finanţare care au asigurate sursele financiare parţial sau integral din fonduri externe nerambursabile.

Costurile investiţiilor pentru proiectele de infrastructură publică, respectiv devizele generale de investiţii pentru proiectele a căror procedură de atribuire nu a început sau pentru cele ale căror proceduri de atribuire sunt reluate se pot actualiza cu indicii de cost în construcţii total, utilizând ca an de referinţă anul 2022.

Modificarea preţului contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru prevăzute la art. 1 se încadrează în prevederile art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, respectiv în prevederile art. 238 din Legea nr. 99/2016, fără să depăşească 50% din preţul iniţial al contractului de achiziţie publică/contractului sectorial/acordului-cadru, potrivit notei justificative prevăzute la art. 10 lit. a).

În cazul în care se efectuează majorarea preţului contractului de achiziţie publică/contractului sectorial/acorduluicadru prin mai multe modificări succesive, valoarea cumulată a modificărilor contractului, inclusiv cele aferente prezentei ordonanţe de urgenţă, nu va depăşi 50% din preţul iniţial al contractului de achiziţie publică/contractului sectorial/acordului-cadru.

Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile încheie acte adiţionale la contractele de achiziţie după parcurgerea următoarelor etape:a) Etapa I: întocmesc nota justificativă privind îndeplinirea condiţiilor cumulative  b) Etapa a II-a: pe baza notei justificative se încheie act adiţional la contract prin majorarea preţului cu valoarea rezervei de implementare.În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, contractanţii pot transmite beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat/furnizat şi prestat, existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru contractele prevăzute la art. 3 alin. (2), potrivit formulelor de ajustare prevăzute la art. 17 alin. (8) şi a celorlalte prevederi cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă.În cazul contractelor de achiziţie încheiate ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru care procedurile de atribuire sunt în curs de desfăşurare, contractanţii pot transmite, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului, beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile o adresă prin care solicită ajustarea valorii contractului, în mod similar ca şi pentru contractele prevăzute la art. 3 alin. (2), potrivit formulelor prevăzute la art. 17 alin. (8) şi celorlalte prevederi cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă.Încheierea actelor adiţionale la contracte de achiziţie se realizează în termenul de valabilitate a contractelor şi cu respectarea prevederilor prezentului capitol.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment