Start-Up Zone

Sprijin de 250 lei o dată la două luni pentru anumite categorii de persoane vulnerabile

Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia este în vigoare de la 10 mai 2022.

Actul normativ instituie unor măsuri temporare ce constau în acordarea, până la data de 31 decembrie 2022, a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane vulnerabile şi are drept scop compensarea unei părţi din cheltuielile cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic, prin acordarea unor tichete sociale pe suport electronic, pentru achiziţionarea de produse alimentare şi/sau pentru asigurarea de mese calde.

Sprijinul este suportat din bugetul de stat şi din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operaţional Incluziune şi demnitate socială aferent perioadei de programare 2021-2027 şi al Programului operaţional Ajutorarea persoanelor dezavantajate (POAD), cu respectarea regulilor de eligibilitate aplicabile şi în limita sumelor alocate cu această destinaţie.

Contravaloarea măsurii acordate prin intermediul tichetului social pe suport electronic acordat potrivit prevederilor prezentei ordonanţe reprezintă venit neimpozabil conform prevederilor art. 62 lit. a) din Codul fiscal.

 Beneficiază de sprijin material următoarele categorii de persoane şi familii:

a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

b) persoanele – copii şi adulţi – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

c) familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

d) familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

e) familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

f) persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Sprijinul material are o valoare nominală de 250 lei şi se acordă o dată la două luni. Sumele acordate pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.

Tichetul este asimilat biletelor de valoare şi nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar. Acestea pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate şi numai pentru achiziţionarea de produse alimentare şi de mese calde pentru care au fost emise.

 Identificarea categoriilor de beneficiari se realizează, după cum urmează:

a) în cazul celor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a), de către Casa Naţională de Pensii Publice, respectiv de către casele de pensii sectoriale şi reprezintă beneficiarii aflaţi în plată, în luna de plată anterioară celei pentru care se efectuează plata sprijinului;

b) în cazul celor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. b) –f), de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi reprezintă beneficiarii cu drepturi de prestaţii sociale stabilite în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, drepturi de ajutor social stabilite în baza Legii nr. 416/2001 şi drepturi de alocaţie pentru susţinerea familiei stabilite în baza Legii nr. 277/2010, aflaţi în evidenţă în luna anterioară celei pentru care se efectuează plata sprijinului.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment