Start-Up Zone

Scutire la plata impozitului în Horeca, comerțul electronic, eșalonarea la plată – modificări fiscale oficializate

Ordonanţa nr. 11/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unor termene a fost publicată în Monitorul Oficial şi intră în vigoare de la 03 februarie 2022.

Principalele modificări fiscale vizează următoarele:

  • Scutirea la impozitul specific în HoReCa

Art. III. –(1) Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările ulterioare, pentru anul 2022, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 180 de zile calculată de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, cu completările ulterioare, aferent anului 2022, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea valorii rezultate cu diferenţa dintre numărul de 365 de zile calendaristice şi numărul de 180 de zile calendaristice.

  • S-a stabilit un nou termen limită, respectiv până la data de 31 decembrie 2022, pentru dotarea de către operatorii economici a automatelor comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3  (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Comercianții online vor fi obligați să ofere periodic organului fiscal central informații referitoare la activitatea desfăşurată.

Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 59. – Furnizarea periodică de informaţii

(1) Contribuabilul/Plătitorul este obligat să furnizeze periodic organului fiscal central informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.

(2) Contribuabilul/Plătitorul care pune la dispoziţie o interfaţă electronică prin care se facilitează tranzacţiile comerciale online este obligat să furnizeze periodic organului fiscal central informaţii referitoare la tranzacţiile desfăşurate prin intermediul acesteia.

(3) Furnizarea informaţiilor se face prin completarea unei declaraţii pe propria răspundere.

(4) Natura informaţiilor, periodicitatea, precum şi modelul declaraţiilor se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.”

  • S-a stabilit că soluţia fiscală individuală anticipată, precum şi respingerea cererii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor. Acordul de preţ în avans, precum şi respingerea cererii de emitere a acordului de preţ în avans se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

Termenul pentru soluţionarea cererii de emitere a unui acord de preţ în avans este de 12 luni în cazul unui acord unilateral, respectiv de 18 luni în cazul unui acord bilateral sau multilateral, după caz. Termenul pentru soluţionarea cererii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate este de până la 6 luni. Dispoziţiile art. 77 sunt aplicabile în mod corespunzător.

  • Noul act normativ mai stabileşte că entităţile înregistrate în registrul comerţului, pentru care există înscrise menţiuni privind inactivitatea temporară, nu au obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale pentru perioada în care se află în inactivitate temporară, începând cu data de 1 a lunii următoare înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului.

Celelalte entităţi nu au obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale, pentru perioada pentru care au solicitat suspendarea activităţii la organismele care le-au autorizat, începând cu data de 1 a lunii următoare înscrierii menţiunii privind suspendarea activităţii în registrul contribuabililor.

Aplicarea prevederilor  încetează la data reluării activităţii sau la împlinirea unui termen de 3 ani de la data înregistrării în registrul comerţului a menţiunii privind inactivitatea temporară sau a menţiunii privind suspendarea activităţii în registrul contribuabililor.

Obligaţiile de declarare, aferente activităţii desfăşurate anterior înregistrării inactivităţii temporare/suspendării, se menţin

  • Noutăţi privind eșalonarea la plată

Conform notei de fundamentare, ținând cont de contextul pandemic și economic actual, s-a constatat că redresarea contribuabililor care se află în dificultate financiară este greu de susținut, astfel că eşalonarea la plată a obligațiilor bugetare este un real sprijin.

Astfel, prin flexibilizarea condițiilor de accesare a eşalonării la plată clasice, se are în vedere utilizarea lichidităților financiare pentru asigurarea finanţării şi/sau plății datoriilor debitorului. În acest mod, debitorii se conformează voluntar la plata obligatiilor bugetare, atât cele cuprinse în ratele de eşalonare la plată, cât și cele curente. Pe de altă parte, statul se asigură că încaseaza venituri certe, lunare, la bugetul general consolidat, obligatii ce trebuie achitate de către debitori, respectiv, rate şi obligații curente.

Flexibilizarea conditiilor de accesare a eşalonării la plată, reglementate de Codul de procedură fiscală, vizează crearea posibilităţii de depunere a cererii de eşalonare la plată şi de către debitorii aflați în procedura insolventei, cu condiția ca aceştia să iasă din procedura insolvenței până la emiterea deciziei de eşalonare la plată.

Prin această măsură se are în vedere redresarea firmelor aflate în procedura insolventei, care îşi pot achita creantele datorate către alți creditori, decât ANAF, ori pentru cei pentru care singurele creanţe datorate sunt față de ANAF. Odată cu ieşirea din insolvență, ANAF îşși va recupera obligaţiile bugetare rămase nestinse, prin eşalonarea la plata acordată pe o perioadă de cel mult 5 ani, comportându-se astfel pe piaţă, ca orice alt contribuabil care beneficiază de această facilitate fiscală.

Debitorii care se află în procedura insolventei, pe lângă condiția de a ieşi din această procedură pană la emiterea deciziei de eşalonare la plată, trebuie să indeplinească şi celelalte conditii prevăzute de Capitolul IV din Codul de procedura fiscală.

De asemenea, având în vedere că natura sumelor pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Codul de procedură fiscală, reprezintă în fapt obligații bugetare se propune ca debitorii care se află în această situație să poată beneficia de eșalonarea la plată.

sursa: legestart.ro

Redactia

Add comment