Start-Up Zone

POC: Ghidurile aferente acțiunii 1.2.1 pentru proiecte tehnologice inovative și întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off, în consultare publică!

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării supune dezbaterii publice ghidul solicitantului aferent Acțiunii 1.2.1 – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere – Tip de proiect: PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV și Tip de proiect: Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off.

Status: Dezbatere publică
Buget: 35.993.816,41 euro
Depunere: 31 decembrie 2023

1. Tip de proiect: PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV

Proiectul tehnologic inovativ are ca scop încurajarea investițiilor private în CDI, prin creșterea numărului de întreprinderi care urmăresc introducerea inovării în activitatea proprie prin proiecte care dezvoltă produse și/sau procese sau tehnologii noi sau substanțial îmbunătățite, în scopul producției și comercializării, bazate pe cercetare.

Această acțiune se adresează întreprinderilor mari, mijlocii sau mici (inclusiv microîntreprinderi) din România cu activitate de cercetare-dezvoltare (CD), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate.

Tipuri de solicitanți

Pentru acest apel pot solicita finanțare întreprinderile cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare (clasa CAEN 72), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate.

La momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul trebuie să fie înregistrat în România sau într-un stat membru al UE.

Sunt considerate întreprinderi entitățile cu personalitate juridică constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, sau conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor specifice similare din alte state membre UE.

La momentul contractării, solicitantul înregistrat într-un stat membru UE trebuie să fie înregistrat în România în baza prevederilor Legii privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Propunerile de proiect se depun individual de către un singur solicitant întreprindere sau de către un solicitant întreprindere, care este coordonator al proiectului, și una sau maxim două organizații de cercetare partenere, cu care se realizează activități dezvoltare experimentala în colaborare efectivă. Acest al doilea caz îl vom denumi în continuare parteneriat.

Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte este de 35.993.816,41 euro, calculat la cursul InforEuro din luna ianuarie 2022 (1 euro=4,9494 lei) .

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile acordate unui proiect este de 3.000.000 euro.

Durata proiectelor este de maximum 12 de luni fără a depăși data de 30 decembrie 2023. Toate plățile efectuate de beneficiar nu pot să depășească 31 decembrie 2023.

Valoarea totală a oricărui tip de proiect din cadrul acestei acțiuni (costuri eligibile și neeligibile) nu poate depăși echivalentul în lei a 50 milioane euro.

2. Tip de proiect: Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off

Proiectele aferente acestui apel vor sprijini creare SPIN-OFF-urilor și dezvoltării START-UP-urilor inovatoare (întreprinderi înființate de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului) din regiuni mai puțin dezvoltate (fără București-Ilfov), bazate pe transferul rezultatelor cercetării-dezvoltării obținute în universități sau institute sau pe idei brevetate, în vederea realizării de produse și servicii noi sau semnificativ îmbunătățite pe care să le lanseze pe piață

Tipuri de solicitanți

• Start-up-uri: întreprinderi înființate in baza Legii nr. 31/1990 din regiuni mai puțin dezvoltate (fără București, Ilfov), care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului;
• Spin-off-uri: întreprinderi din regiuni mai puțin dezvoltate (fără București, Ilfov) care urmează să se înființeze pe baza unui rezultat obținut în organizații de cercetare de drept public (instituție de CD sau de învățământ superior).

Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte este de 8.000.000 euro, echivalent 39.595.200 lei, calculat la cursul InforEuro din luna ianuarie 2022 (1 euro=4,9494 lei).

Valoarea maximă a proiectului, rata de cofinanțare

Asistența financiară nerambursabilă pe proiect: 989.880 lei și nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 Euro, calculat la cursul InforEuro valabil în luna acordării ajutorului/semnării contractului de finanțare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau europene.

Pentru beneficiarii care își desfășoară activitatea în sectorul transportului rutier, valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile este de max. 494.940 lei și nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 Euro, calculat la cursul InforEuro valabil în luna acordării ajutorului/semnării contractului de finanțare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau europene.

Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului va reprezenta contribuția proprie a beneficiarului din fonduri private.
Durata maximă de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 12 luni, fără să depășească data de 31 decembrie 2023.

Ghidurile Solicitantului sunt postate pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poc/, secțiunea Implementare program.

Perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare, începând cu data de 2februarie 2022, până la data de  16 februarie 2022, ora  17.00. În acest timp, persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi centralizate de către OIC. Observațiile vor fi transmise la adresa de e-mail structurale@research.gov.ro.

Redactia

Add comment