Start-Up Zone

NOU: Cât durează evaluarea proiectelor AFIR pentru fermieri

Ministerul Agriculturii a modificat, în luna august, Regulamentul de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

Noua variantă a OMADR 763/2015, modificat în 18.08.2021, prevede noi termene, mai lungi, pentru selectarea şi evaluarea cererilor de finanţare depuse de fermieri la AFIR pe submăsurile din PNDR.

Articolul 6
Primirea şi evaluarea proiectelor/cererilor de finanțare pentru măsurile/sub-măsurile PNDR
(1) Pentru măsurile 3 ”Sisteme de calitate pentru produsele agricole şi alimentare”, 4 “Investiții în active fizice”, 5 „ Restaurarea potenţialului de producţie agricolă afectate de dezastre naturale şi evenimente catastrofale şi introducerea unor acţiuni de prevenire adecvate”, 6 “Dezvoltarea 6 exploataţiilor şi a întreprinderilor”(cu excepția sub-măsurii 6.3), 7 “Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale”, depunerea se realizează on-line.
(2) Evaluarea proiectelor se realizează lunar/trimestrial, de către experţii evaluatori din cadrul AFIR, în baza procedurilor de evaluare cuprinse în manualele de proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Pentru perioada prelungită se va elabora un raport de selecție lunar/trimestrial distinct.
(3) În situaţia în care pe parcursul procesului de evaluare lunar/trimestrial, sunt formulate sesizări punctuale către MADR ce privesc o eventuală încălcare a aplicării procedurilor de evaluare-selectare, acestea vor fi direcţionate de către DGDR-AM PNDR către AFIR.
(4) Termenul de evaluare lunară/trimestrială a proiectelor este, după caz, de maximum 35/40 zile lucrătoare pentru proiectele cu obligativitatea realizării vizitei pe teren, respectiv 90 de zile lucrătoare, calculate din ziua lucrătoare următoare închiderii etapei respective.
(5) În situația în care depunerea proiectelor s-a închis în primele 5 zile ale etapei de depunere, termenul de evaluare prevăzut la alin.(4) se poate prelungi suplimentar cu câte 10 zile lucrătoare, după caz, de cel mult trei ori, la solicitarea justificată a OJFIR şi cu aprobarea Directorului General AFIR, cu informarea scrisă a DGDR – AM PNDR.
(6) Finalizarea evaluării lunare/trimestriale include orice reevaluare (inclusiv eşantionul de verificare), pe care AFIR-central o consideră necesară ca formă de supraveghere a calităţii evaluării, iar rezultatul se va regăsi în raportul de selecție lunar/trimestrial. În situația în care rata de neeligibilitate ( (proiecte neeligibile/(proiecte depuse – proiecte retrase)) x 100) depăşeşte 15%, AFIR va întocmi obligatoriu un raport de analiză ce va cuprinde o detaliere a aspectelor identificate cu privire la cauzele neeligibilității proiectelor, în baza justificării transmise de către OJFIR/CRFIR cu respectarea termenelor prevăzute la alin.(4), precum şi acțiunile propuse de aceasta pentru reducerea cazurilor de neeligibilitate, acțiuni care pot cuprinde activități suplimentare de informare, training pe proceduri şi/sau îmbunătățirea ghidului solicitantului şi a procedurilor aferente. In această situație, raportul de analiză se va înainta DGDR AM PNDR şi/sau Comisiei de soluționare a contestațiilor.

Articolul 7
Selecţia proiectelor
(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării, AFIR întocmeşte Raportul de Selecţie lunar/trimestrial, numai după publicarea raportului de contestații intermediar, după caz.

Articolul 8
Rapoartele de Selecţie
(1) Ulterior verificării respectării prevederilor art.61/art.7 în ierarhizarea proiectelor conform procedurii de selecție din ghidul solicitantului, Rapoartele de Selecție intermediare/lunare/trimestriale/final, întocmite conform Anexei nr.3 la prezentul Regulament, precum şi raportul de analiză prevăzut la art.6, alin. (6) sunt înaintate directorului general al DGDR AM PNDR, spre aprobare.
(2) Directorul general al DGDR AM PNDR sau în lipsă, înlocuitorul acestuia, aprobă raportul în termen de 5 zile lucrătoare de la primire, după verificarea acestuia de către serviciul metodologie şi directorul coordonator al acestuia, din cadrul DGDR AM PNDR şi comunică AFIR o copie a acestuia.

(7) Cel târziu în ziua următoare aprobării raportului de selecţie intermediar/lunar/trimestrial/final sau a raportului de selecţie intermediar/lunar/ trimestrial/final rectificat de către AM PNDR, AFIR postează raportul pe pagina de internet AFIR.
(8) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului de selecţie intermediar/lunar/ trimestrial/final aprobat sau de la primirea raportului de selecţie intermediar lunar/ trimestrial/final rectificat aprobat, AFIR va notifica solicitanţii privind rezultatele procesului de selecţie.

sursa:

Redactia START UP ZONE

Add comment