Start-Up Zone

Ghidul solicitantului pentru Submăsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități non-agricole în zone rurale este lansat în consultare publică

Sprijinul va viza crearea de noi activități non-agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural, promovând dezvoltarea economică și socială în zonele rurale.

Această submăsură vizează:

• diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spațiul rural;

• încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale și de productie;

• digitalizarea activităților din mediul rural;

• încurajarea acțiunilor de protecție a mediului

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:

• Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;

•Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);

•Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local);

• Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversificăactivitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:

 • Micro-întreprindere –  maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • Întreprindere micăîntre 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Condiții speciale pentru eligibilitatea anumitor tipuri de cheltuieli:

 1. Cheltuieli cu achiziţia de terenuri – cu mențiunea că achiziţionarea de teren nu poate reprezenta un scop în sine, realizabil prin accesarea acestei măsuri
 2. Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă numai împreună cu terenul aferent, valoarea totală teren+construcție trebuie să se încadreze în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat. (Nu se acceptă achiziția apartamentelor/ birourilor in spații rezidențiale, respectiv, de birouri.)
 3. Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate ( Ambulanța umană; Autospecială pentru salubrizare; Masina specializata pentru intervenții, prevăzută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înalțime; Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu – exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat) etc
 4. Activitatile pentru care se solicită finanțare prin submăsura 6.2 trebuie să se regăsească în Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul submăsurii 6.2 (Anexa 7 la Ghidul solicitantului)

Cheltuielile pentru achiziționarea de utilaje agricole nu sunt costuri acceptate la finanțare.

Sprijinul public nerambursabil:

 • este de 50.000 de euro/ proiect, cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect. Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.
 • se acordă în baza unui Plan de afaceri;
 • se acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1407/ 2013;
 • se acordă în baza prevederilor Ordinului MADR nr. 1731/ 2015;
 •  nu trebuie să depăşească 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.

În perioada monitorizării proiectului de 3 ani de la data celei de-a doua (și ultima) tranșă de plată efectuată de AFIR), beneficiarul se obligă:

 • să respecte și să mențină criteriile de eligibilitate şi de selecţie în baza carora a fost selectat;
 • să nu modifice obiectivele prevazute în Planul de afaceri, parte integrantă din Contractul şi Cererea de Finanţare,
 • să nu înstrăineze investitia;
 • să nu îşi înceteze activitatea pentru care a fost finanţat.

Diana Spătaru

Add comment