Start-Up Zone

Ghidul de finanţare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete

Ordinul nr. 2506/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete este în vigoare de la 05 octombrie 2022.

Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii velo în România prin finanţarea pistelor de biciclete iar scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării transportului nepoluant, concomitent cu reducerea traficului motorizat. Programul vizează dezvoltarea transportului ecologic.

Indicatorii de performanţă ai Programului sunt:

a) L – lungimea totală a pistelor pentru biciclete rezultată în urma implementării programului (km);

b) R – reducerea cantităţii emisiilor de CO2 (km).

formulă

unde:

n – numărul de proiecte finalizate.

Finanţarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (GES) încasate la Fondul pentru mediu în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii. Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional.

 Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, în limita sumei alocate în condiţiile prevăzute la art. 3.

(2) Pentru organizarea sesiunii de finanţare se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui AFM:

a) sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare;

b) suma alocată sesiunii de finanţare şi sumele alocate pe fiecare categorie de UAT;

c) comisia de analiză a dosarelor de finanţare depuse de către solicitanţi şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, în cazul în care acestea sunt formate din personal al AFM;

d) grile de analiză, proceduri de lucru, instrucţiuni sau alte documente interne ale AFM, inclusiv pentru îndeplinirea de sarcini şi realizarea anumitor activităţi în cadrul Programului.

(3) Analiza dosarelor de finanţare se poate realiza prin externalizarea serviciilor aferente acestor activităţi sau prin cooptarea de personal din alte instituţii publice sau autorităţi publice centrale, cu aprobarea conducătorilor acestora. În această situaţie, aprobarea dosarelor de finanţare se realizează potrivit art. 17.

Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 10, sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului următoarele categorii de solicitanţi:

a) unităţile administrativ-teritoriale;

b) asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) lit. b).

În cadrul aceleiaşi sesiuni de finanţare, UAT în numele cărora ADI depune cerere de finanţare nu au dreptul să depună cerere de finanţare în calitate de solicitant prevăzut la alin. (1) lit. a).

Finanţarea se acordă în procent de 100% din cheltuielile eligibile definite la art. 12 în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, aşa cum sunt prevăzute la alin. (2).

 Finanţarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitant, după cum urmează:

a) UAT – Municipiul Bucureşti – maximum 75.000.000 lei;

b) subdiviziunea municipiului Bucureşti – maximum 45.000.000 lei;

c) UAT – municipiu de rang I – maximum 37.000.000 lei;

d) UAT – municipiu de rang II – maximum 30.000.000 lei;

e) UAT – oraş – maximum 22.000.000 lei;

f) comună cu mai puţin de 5.000 de locuitori – maximum 3.700.000 lei;

g) comună cu mai mult de 5.001 de locuitori – maximum 7.500.000 lei;

h) UAT – judeţ – maximum 22.000.000 lei.

Finanţarea aprobată unui solicitant, în cadrul sesiunii de finanţare, nu poate depăşi valoarea care poate fi acordată potrivit alin. (2).

În cadrul proiectelor, suma maximă care poate fi finanţată pentru realizarea unui km de traseu de piste de biciclişti şi care reprezintă 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile este:

a) 1.000.000 lei/km pentru pistele de biciclişti care presupun lucrări pe amplasamente separate de drum, neamenajate ca trotuar sau parte carosabilă;

b) 350.000 lei/km pentru pistele de biciclişti care presupun lucrări pe carosabil sau trotuar existent.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment