Start-Up Zone

Achiziţii publice: Modificări privind modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei

Legea nr. 256/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi pentru modificarea art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora va intra în vigoare la 28 iulie 2022.

Astfel, pentru contractele de achiziţie publică de lucrări sau de servicii al căror obiect vizează realizarea obiectivelor de investiţii publice noi sau a lucrărilor de intervenţie asupra celor existente, autoritatea contractantă alege procedura de atribuire în funcţie de următoarele considerente:

a) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte, dacă contractul prevede o clauză privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor;

b) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnică şi asistenţă din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte cumulată cu cea a lucrărilor aferente obiectivului de investiţii, dacă acestea fac obiectul aceluiaşi contract de achiziţie publică de lucrări;

c) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnică şi asistenţă din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte, separată de valoarea estimată a contractului având ca obiect execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii, dacă se atribuie contracte distincte de servicii de proiectare tehnică şi asistenţă din partea proiectantului, respectiv de lucrări;

d) pentru serviciile specifice aferente unei lucrări cum ar fi verificare proiecte, expertiză, audit energetic, studiu de impact asupra mediului, scenariu la incendiu, consultanţă, asistenţă tehnică şi altele, care necesită specialişti certificaţi/atestaţi pentru realizarea acestora, se va stabili valoarea estimată a fiecărui serviciu pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte şi în funcţie de valoarea obţinută, pentru fiecare serviciu, se va stabili modalitatea de achiziţie corespunzătoare.

Actul normativ mai prevede că autoritatea contractantă poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii.

Documentele solicitate vor trebui depuse de către candidaţi/ofertanţi, sub sancţiunea excluderii, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea autorităţii contractante, cu posibilitatea de prelungire cu maximum 5 zile lucrătoare, la solicitarea motivată a candidatului/ofertantului respectiv.

SURSA :LEGESTART.RO

Redactia START UP ZONE

Add comment