Start-Up Zone

Granturi pentru retehnologizarea IMM-urilor din industria alimentară şi a construcţiilor

Ordonanţa de urgenţă nr. 113/2022 curpinde şi măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor din industria alimentară şi a construcţiilor, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă.

 Este reglementat cadrul general pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă a IMM-urilor din domeniul industriei alimentare şi al construcţiilor, afectate de criza economică generată de efectele pandemiei de COVID-19, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020.

Măsurile de sprijin prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă cuprind granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării şi se acordă pe baza criteriilor stabilite în prezenta ordonanţă şi detaliate în schema de ajutor de stat, precum şi în ghidul solicitantului, care vor fi aprobate prin ordine ale ministrului investiţiilor şi proiectelor europene.

Prin granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă se înţelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementează investiţii în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:

a) modernizarea/echiparea/racordul la utilităţi publice/eficienţă energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităţilor de producţie existente, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producţie pentru care nu este necesară obţinerea de autorizaţii de construire în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;

b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficienţă energetică, necesare activităţii de producţie, precum şi alte achiziţii de bunuri de această natură care sunt necesare capacităţilor de producţie existente.

Granturile pentru investiţii necesare retehnologizării se acordă pe proiect şi beneficiar, sub formă de ajutor de stat, cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro şi 500.000 euro, în limita de maximum cinci ori cifra de afaceri netă realizată în exerciţiul financiar 2021, în funcţie de nevoile de finanţare ale proiectelor de investiţii depuse.

Activitatea pentru care se solicită finanţare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN prevăzut în anexa nr. 3, care trebuie să fie autorizat la data depunerii cererii de finanţare.

 Granturile pentru investiţii  se acordă în conformitate cu intensitatea maximă pentru ajutoarele de stat, prevăzută în anexa nr. 4, şi nu includ cofinanţarea proprie a beneficiarilor. Beneficiarii au obligaţia de a acoperi diferenţa până la 100% din surse proprii, neafectate de ajutor de stat.

Fondurile alocate pentru granturile destinate investiţiilor în retehnologizare necesare capacităţilor de producţie, sunt în valoare totală de 179.070.298 euro, din care 150.000.000 euro cu finanţare prin FEDR-REACT-EU şi 29.070.298 euro prin cofinanţare de la bugetul de stat, din bugetul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 prin axa prioritară 4 – acţiunea 4.1.1 Investiţii în activităţi productive, precum şi fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015.

Domeniile de investiţii destinate retehnologizării, finanţate din fonduri externe nerambursabile şi din cofinanţarea bugetului de stat, includ:

a) industria alimentară panificaţie, patiserie şi alte activităţi asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare;

b) construcţii, materiale de construcţii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcţii.

 Granturile pentru investiţii se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exerciţiul financiar 2021;

b) sunt înfiinţaţi până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;

c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfăşurarea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

d) grantul pentru investiţii în retehnologizare solicitat are o valoare de minimum 50.000 euro şi o valoare maximă de 500.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri netă pe anul 2021;

e) dispun de cofinanţare proprie a proiectului, din orice surse legal constituite care nu reprezintă o formă de ajutor public, în completarea procentelor prevăzute în anexa nr. 4;

f) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014, cu modificările si completările ulterioare;

g) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleaşi activităţi, sub formă de costuri eligibile, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi;

h) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investiţiile pentru care se solicită ajutor de stat;

i) minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiţii care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021.

j) minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de digitalizare a solicitantului prin investiţii în active corporale şi necorporale de tipul: site web, software de automatizare a activităţii IMM-ului, sisteme integrate de hard şi soft de automatizare a activităţii IMM-ului;

k) nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;

l) nu a beneficiat de ajutor ilegal şi nu a utilizat, în mod abuziv, un ajutor acordat legal, care până la data depunerii proiectului nu a fost recuperat integral incluzând dobânzile aferente.

Ajutorul de stat regional se acordă pentru proiectele care vizează realizarea unei investiţii iniţiale.

Beneficiarii de granturi pentru investiţii destinate retehnologizării pot utiliza granturile pentru investiţii alocate din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea activelor corporale şi necorporale aferente următoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spaţiilor de producţie care fac obiectul cererii de finanţare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări, exceptate de la autorizare, precum şi cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilităţi, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiţiei şi sunt incluse în valoarea acesteia. Cheltuiala cu lucrările de modernizare este considerată eligibilă doar în măsura în care este aferentă unei investiţii iniţiale;

b) cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:

1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente – care cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice şi efectuarea reţelelor aferente, se pot include şi cheltuieli cu racordarea utilităţilor necesare obiectivului – cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

2. cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;

3. cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activităţii de producţie/servicii, transport şi distribuţie, cu excepţia mijloacelor de transport care sunt aferente activităţii administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanţare;

4. cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

c) cheltuieli cu transformarea digitală – active necorporale – care cuprind cheltuieli cu achiziţionarea de brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;

d) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment