Start-Up Zone

Cheltuielile eligibile la finanţare în cadrul Programului RURAL INVEST

Ordinul nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST este în vigoare de la 08 aprilie 2022. 

Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă susţinerea întreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare, precum şi a întreprinderilor din alte domenii decât cele de mai sus, care îşi localizează producţia în mediul rural şi urban mic, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 în cadrul Programului RURAL INVEST, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022.  

Beneficiarii sunt eligibili în cadrul Programului dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor şi/sau instituţia de credit care acordă finanţarea;

b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;

c) nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării creditului şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P., cu excepţia incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin şi/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgenţă, stării de alertă şi o lună după încetarea acestora;

d) împotriva acestora nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;

e) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării.

f) sunt eligibili conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;

g) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Codul de procedură fiscală. În cazul în care beneficiarul solicită un credit/o linie de credit pentru capital de lucru, acesta poate să înregistreze restanţe pe care se obligă să le achite integral din facilitatea de credit aprobată.

Cheltuielile eligibile la finanţare în cadrul Programului sunt:

a) achiziţia de terenuri cu destinaţie agricolă, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la atingerea de către beneficiar a unei suprafeţe în limita a maximum 1.000 de hectare în proprietate;

b) achiziţia de părţi sociale la întreprinderile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare;

c) investiţiile pentru dotare/retehnologizare şi automatizare pentru beneficiarii Programului din industria alimentară şi cei de procesare primară a materiilor agricole pentru obţinerea de produse agricole şi nonagricole;

d) achiziţia de utilaje şi echipamente pentru beneficiarii Programului;

e) investiţiile pentru asigurarea independenţei energetice a activităţii/producţiei beneficiarilor;

f) activităţile curente de producţie pentru beneficiarii Programului;

g) activităţile curente ale producătorilor şi procesatorilor de cereale care sunt beneficiari ai Programului, pe baza adeverinţei de depozitare;

h) refinanţarea creditelor de investiţii şi/sau a creditelor de capital de lucru ale beneficiarilor Programului, cu excepţia celor garantate în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment