Start-Up Zone

Ziua Internațională a Femeii. Legislația națională în domeniul egalității de șanse

Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită anual pe data de 8 martie pentru a aminti atât de realizările sociale, economice, culturale și politice ale femeilor, cât și de anumite politici menite să asigure egalitatea femeilor cu bărbații. În România, ziua națională a femei în data de 8 martie, a fost instituită prin Legea nr. 22/2016.

Constituţia României consacră drepturile femeii în art. 16 şi art. 41 iar discriminarea pe criterii de gen şi sex este interzisă prin Ordonanţa nr. 137/2000.

Legea nr. 202/2002 reglementează măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele vieţii publice din România.

Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex se aplică în sectorul public şi privat, în domeniul muncii, educaţiei, sănătăţii, culturii şi informării, politicii, participării la decizie, furnizării şi accesului la bunuri şi servicii, cu privire la constituirea, echiparea sau extinderea unei întreprinderi ori începerea sau extinderea oricărei altei forme de activitate independentă, precum şi în alte domenii reglementate prin legi speciale.

De asemenea, în legislaţia naţională, prin OUG nr. 67/2007 a fost introdus principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială.

Principiul egalităţii de tratament implică absenţa oricărei discriminări directe sau indirecte pe criteriul de sex, cu referire în special la starea civilă sau familială, mai ales în privinţa:

a) domeniului de aplicare a schemelor profesionale de securitate socială şi a condiţiilor de acces la acestea;

b) obligaţiei de a contribui şi a calculului contribuţiilor;

c) calculului prestaţiilor, inclusiv al prestaţiilor suplimentare datorate soţului/soţiei sau persoanelor aflate în întreţinere, precum şi a condiţiilor ce privesc durata şi menţinerea dreptului la prestaţii.

Principiul egalităţii de tratament nu aduce atingere dispoziţiilor referitoare la protecţia femeii în caz de maternitate, prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă aplicabile.

OUG nr. 67/2007 transpune Directiva Consiliului nr. 86/378/CEE din 24 iulie 1986 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în regimurile profesionale de securitate socială, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 225 din 12 august 1986, cu modificările şi completările aduse prin Directiva Consiliului 96/97/CE din 20 decembrie 1996.

Măsurile pentru aplicarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii sunt prevăzute de Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2008.

Potrivit acesteia, orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex este interzisă. Hărţuirea, hărţuirea sexuală şi dispoziţia de a discrimina o persoană pe baza criteriului de sex constituie discriminare. Orice ordin de discriminare directă sau indirectă împotriva unor persoane pe criterii de sex este considerat discriminatoriu.

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice – Parlamentul României prevede că violenţa domestică înseamnă orice inacţiune sau acţiune intenţionată de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală sau cibernetică, care se produce în mediul familial sau domestic ori între soţi sau foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă agresorul locuieşte sau a locuit împreună cu victima.

Ziua femeii – 8 martie – nu trebuie confundată cu Ziua mamei, care se sărbătorește în prima duminică din luna mai, conform Legii nr. 319/2009. Iar data de 8 mai a fost declarată Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi prin Legea nr. 23/2015 pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment