Start-Up Zone

Venituri din dividende. Formularele 205 şi 207 au fost modificate

Ordinul nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit” şi 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi” a fost publicat în Monitorul Oficial.

Astfel a fost aprobat modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale următoarelor formulare:

a)205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/l, prevăzut în anexa  1;

b)207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”, cod 14.13.01.13/v.n., prevăzut în anexa 2.

Declaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), pentru următoarele tipuri de venituri:

a)venituri din dividende;

b)venituri din dobânzi;

c)venituri din lichidarea unei persoane juridice;

d)venituri din pensii;

e)venituri din premii;

f)venituri din jocuri de noroc;

g)venituri din alte surse, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2)  k1din Codul fiscal;

h)venituri din activităţi independente prevăzute la  68din Codul fiscal şi venituri din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1) din Codul fiscal.

Declaraţia se depune şi de intermediarii/societăţile de administrare a investiţiilor/societăţile de investiţii autoadministrate pentru câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, definit potrivit legii, cu excepţia veniturilor neimpozabile, potrivit Codului fiscal.

În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiaşi plătitor, au fost efectuate plăţi privind mai multe tipuri de venituri, se completează un singur formular.

Pentru fiecare tip de venit plătit se generează, în acelaşi formular, câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare pe beneficiari de venit, aferente anului de raportare.

Declaraţia se completează şi se depune anual:

a)până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat;

b)ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, în condiţiile  105 şi 170 din  Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care se va înscrie „X” în căsuţa prevăzută în acest scop.

Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe tipuri de venit şi va cuprinde numai poziţiile corectate, declarate eronat în declaraţia iniţială, sau poziţiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în declaraţia iniţială.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment