Start-Up Zone

Reduceri impozite: Prorogarea termenului final de declarare și plată a impozitelor datorate

Prin OUG nr. 153/2020 au fost aprobate mai multe reglementări în domeniul fiscal, cum ar fi prorogarea termenului final de declarare și plată a impozitelor datorate pentru anul 2021 până în data de 25 iunie 2022, dar și unele reduceri de impozit.

Prorogarea termenului de plată a impozitului se aplică pentru plătitorii de impozit pe venitul microîntreprinderii ce vor plăti impozitul aferent trimestrului al IV-lea pentru anul 2021 până în data de 25 iunie 2022, pentru plătitorii de impozit pe profit ce vor depune declarația anuală de impozit pe profit – Formular 101 până în data de 25 iunie 2022 sau plătitorii de impozit pe venitul unor activități specifice ce vor plăti impozitul și vor depune declarația cu impozitul aferent semestrului al II-lea din 2021 până în data de 25 iunie 2022.

În ce privește reducerile de impozit, apreciem că analiza trebuie făcută prin raportarea la textul normativ astfel:

„(1) Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată prevăzut la art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit titlului III „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor“ din Codul fiscal, precum și contribuabilii care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu completările ulterioare, beneficiază de reduceri ale impozitului pe profit anual/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor/impozitului specific unor activități, astfel:

a) 2%, în cazul în care capitalul propriu contabil, prezentat în situațiile financiare anuale, respectiv în raportările contabile anuale pentru sediile permanente ale persoanelor juridice rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv. Pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obligația constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească concomitent și condiția de a fi la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris;

b) dacă înregistrează o creștere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent și îndeplinește concomitent condiția prevăzută la lit. a), reducerile au următoarele valori:

Procentul de reducere a impozitului 

Intervalele de creștere anuală a capitalului propriu ajustat

5%      până la 5% inclusiv

6%      peste 5% și până la 10% inclusiv

7%      peste 10% și până la 15% inclusiv

8%      peste 15% și până la 20% inclusiv

9%      peste 20% și până la 25% inclusiv

10%    peste 25%

(…)

(2) În cazul în care sunt aplicabile două sau trei din reducerile prevăzute la alin. (1), pentru determinarea valorii reducerii, procentele corespunzătoare acestora se adună, iar valoarea rezultată se aplică asupra impozitului.

(3) Nu intră sub incidența prevederilor prezentului articol contribuabilii pentru care reglementările contabile sunt emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

(…)

(5) În sensul prezentului articol, capitalul propriu ajustat cuprinde următoarele elemente:

a) capital subscris vărsat/capital de dotare;

b) patrimoniul regiei;

c) patrimoniul public;

d) patrimoniul privat;

e) patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare;

f) prime de capital;

g) rezerva legală, statutară sau contractuală și alte rezerve constituite din profitul net ca urmare a deciziei acționarilor/asociaților sau potrivit prevederilor legale;

(6) Elementele luate în calcul potrivit alin. (5) pentru determinarea capitalului propriu ajustat sunt cele prezentate în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale.

(…)

(10) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b) și c), creșterea capitalului propriu ajustat se determină astfel:

a) creșterea anuală a capitalului propriu ajustat în anul pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent, prevăzută la alin. (1) lit. b), se determină potrivit următoarei formule:

CCPA_an/an prec   = (CPA al anului pentru care datorează impozitul – CPA înregistrat în anul precedent) / CPA înregistrat în anul precedent X 100

unde:

CCPA – creșterea anuală a capitalului propriu ajustat;

CPA – capitalul propriu ajustat”.

Analiză și implicații pe textul normativ:

Din analiza art. I alin. (1) lit. a) din OUG nr. 153/2020 rezultă că pentru un exercițiu financiar, în cazul nostru anul 2021, dacă societatea realizează la sfârșitul exercițiului capital propriu contabil pozitiv, iar acesta este mai mare sau egal cu jumătate din capitalul social subscris se acordă o reducere de 2% din impozitul anual.

Din analiza art. I alin. (1) lit. b) din OUG nr. 153/2020 rezultă că se acordă suplimentar o reducere a impozitului anual cu procentul de la 5% la 10% dacă la sfârșitul exercițiului există o creștere a capitalului propriu ajustat cu procentul de la minim 5% la peste 25% față de capitalul propriu ajustat existent la începutul exercițiului.

Foarte important: legiuitorul utilizează sintagma „capital propriu ajustat”, prin urmare nu se iau în considerare toate elementele de capitaluri proprii, ci doar acele elemente de capitaluri enumerate de art. I alin. (5) din OUG nr. 153/2020.

Din analiza art. I alin. (2) din OUG nr. 153/2020, dacă sunt aplicabile două sau mai multe reduceri, procentele de reducere se cumulează și se va aplica reducerea cumulată.

Din analiza art. I alin. (3) din OUG nr. 153/2020, nu beneficiază de facilitățile fiscale mai sus amintite instituțiile financiare sau entitățile pentru care reglementările contabile sunt emise de BNR sau ASF.

Din analiza art. I alin. (5) din OUG nr. 153/2020, când se calculează capitalul propriu ajustat nu sunt luate în considerare conturile de diferențe din reevaluare, contul 105 „Rezerve din reevaluare” și contul 1065 „Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”, respectiv soldul curent al contului 121 „Profit și pierdere”.

Foarte important: se ține cont de rezultatul net reportat, sold creditor și în funcție de ce sumă nu este distribuită din profitul curent se poate influența valoarea capitalului propriu ajustat.

Prevederile de la art. I alin. (6) din OUG nr. 153/2020 aduc unele discuții contradictorii în sensul că vor fi luate în considerare elementele de capitaluri așa cum sunt ele prezentate în situațiile financiare anuale. Practic, se pune în discuție data înregistrării reducerii de impozit, respectiv dacă reducerea se înregistrează cu dată de decembrie 2021 sau cu data efectivă de depunere și plată pentru declarațiile fiscale ținând cont că textul normativ sugerează să existe situațiile financiare anuale.

Noi apreciem că reducerea de impozit se va înregistra în situațiile financiare ale anului 2021 cu data de 31 decembrie 2021 cu observația că sursele de capitaluri proprii le regăsim în balanța de verificare, iar aceasta ar trebui să fie una finală preluată în situațiile financiare anuale.

Din analiza art. I alin. (10) lit. a) din OUG nr. 153/2020 rezultă că procentul de creștere al capitalului propriu ajustat este determinat prin aplicarea unei formule ca raport matematic între două valori, formulă destul de ușor de aplicat.

Notă: în Revista Prietenii Fiscalității nr. 2/2022 am făcut o analiză a acestei ordonanțe apreciind că se aplică doar reducerea de 2%. Ne asumăm acel articol ca fiind eronat, eroare generată de interpretarea tabelului de la art. I alin. (4) din OUG nr. 153/2020, confuzie de altfel destul de largă în rândul celor ce au analizat ordonanța din cauza faptului că acel tabel prezintă o altă perioadă de aplicare. În ultimele trei zile am avut mai multe analize cu colegi ce lucrează în domeniul financiar-contabil și fiscal, am ajuns la opinia mai sus amintită și le mulțumesc tuturor celor cu care am reușit să avem această analiză fiscală.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment