Start-Up Zone

Programul ”Casa Verde Fotovoltaice” începe în 22 decembrie. Înscrierea se face pe principiul ”Primul venit, primul servit”

Programul Casa Verde Fotovoltaice, prin care se acordă persoanelor fizice până la 20.000 lei pentru instalarea de fotovoltaice, se relansează în 20 decembrie 2021 și se va derula până la epuizarea bugetului, după principiul ”primul venit, primul servit”.

Programul a trecut de etapa autorizării instalatorilor (15 noiembrie – 16 decembrie 2021), în care pe lângă firme noi înscrise au fost acceptați și instalatorii aprobați în etapa precedentă.

Toți instalatorii validați deja în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională până în prezent, rămân validați și pentru sesiunea viitoare.

Aceștia NU trebuie să mai depună un nou dosar de validare în cadrul programului.https://4329ed858661d1c71296de00e8a81a31.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Casa Verde Fotovoltaice: Primul venit, primul servit

Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, etapa înscrierii beneficiarilor va demara la data de 20 decembrie şi se va derula până la epuizarea bugetului, după acelaşi principiu ca în trecut: „primul venit, primul servit”.https://4329ed858661d1c71296de00e8a81a31.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Bugetul disponibil va fi de 280 de milioane de lei, afirmau recent Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) și Ministerul Mediului.

Prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, Autoritatea Fondului pentru Mediu (AFM) acordă facilităţi de finanţare de panouri solare în limita sumei de 20.000 lei şi respectiv de 25.000 de lei în cazul locuinţelor izolate.

Cheltuielile care pot fi acoperite cu aceşti bani sunt:

 • cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni, tablou electric);
 • cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice (15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice); TVA aferentă cheltuielilor eligibile.
 • Suma finanţată de Autoritate se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii

Suma reprezintă 90% din valoarea totală a unui astfel de sistem, iar restul de 10% trebuie plătit de către beneficiarul sistemului. De exemplu, în situaţia unei investiţii cu valoarea totală de 22.600 lei, finanţarea acordată este de 20.000 lei, iar contribuţia proprie a persoanei fizice este de 2.600 lei.

Solicitanții programului Casa Verde Fotovoltaice își pot schimba instalatorul prin intermediul căruia s-au înscris în program, dacă este nevoie la un moment dat. Detalii AICI

Etapele programului Casa verde – Fotovoltaice

Etapele programului sunt următoarele:

 • a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a informaţiilor necesare demarării
  programului;
 • b) validarea, încheierea contractelor cu instalatorii şi publicarea listei acestora;
 • c) înscrierea solicitanţilor, rezervarea sumelor aferente finanţării şi aprobarea solicitanţilor;
 • d) obţinerea ATR şi încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă;
 • e) implementarea proiectului;
 • f) decontarea şi plata sumelor solicitate de către instalatorii validaţi;
 • g) monitorizarea beneficiarilor finali.

Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost oprit la numai șase ore după ce a fost lansat, în data de 10 septembrie 2019, pe fondul suspiciunilor de fraudă la înscrierea unor dosare.

Înscrierea solicitanţilor şi rezervarea sumelor aferente finanţării

Modalitatea de înscriere şi rezervarea sumelor

(1) Înscrierea solicitantului se face la unul dintre instalatorii validaţi care au încheiat contract de participare cu Autoritatea, în limita fondurilor alocate regiunii în care se află imobilul pe care se implementează proiectul.

(2) Instalatorul validat care a încheiat contractul de participare efectuează înscrierea solicitantului cu condiţia depunerii de către acesta a tuturor documentelor prevăzute în ghid.

(3) Înscrierea solicitantului în cadrul programului constă în:

 • a) identificarea solicitantului şi analiza conformităţii documentelor prezentate cu condiţiile
  impuse prin ghid;
 • b) introducerea în aplicaţia informatică a următoarelor date:
 • 1. atributele de identificare a solicitantului;
 • 2. adresa unde se implementează proiectul, numărul cărţii funciare a imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice, precum şi numărul cadastral ale imobilului respectiv;
 • 3. suma solicitată prin cererea de finanţare, precum şi valoarea contribuţiei proprii;
 • 4. puterea sistemului de panouri fotovoltaice solicitat;
 • c) scanarea de către instalator a documentelor prevăzute la art. 21 şi introducerea lor în
  aplicaţia informatică în format pdf, ulterior stabilirii conformităţii acestora;
 • d) rezervarea sumelor aferente finanţării fiecărui solicitant care întruneşte condiţiile
  referitoare la conformitatea documentelor.

Casa Verde Fotovoltaice 2021: Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obţinerii finanţării

(1) Beneficiază de finanţare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • a) este persoană fizică cu domiciliul în România;
 • b) este proprietar al imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte
  funciară;
 • c) are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate;
 • d) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară;
 • nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;e) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în
  vigoare, la data înscrierii;
 • f) solicitantul şi coproprietarii pot depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului pentru un imobil identificat cu număr cadastral; în cazul în care există mai mulţi proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia şi va fi semnată de toţi coproprietarii;
 • g) solicitantul şi, după caz, coproprietarii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat. În cazul prevăzut la lit. c), acordul privind accesul este asumat de toţi coproprietarii imobilului, exprimat prin cererea de finanţare.

(2) În cazul în care se depun două cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral, eligibil este solicitantul care a depus primul cererea de finanţare.

(3) Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente-locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz.

Casa Verde Fotovoltaice 2021: Criterii de eligibilitate a proiectului şi cerinţe tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice

(1) Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, iar surplusul de energie fiind preluat în reţeaua naţională de distribuţie.

(2) Prin program se finanţează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kWp.

(3) Sistemul de producere a energiei electrice pentru consumatori racordaţi la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice va avea următoarea dimensionare:

 • a) sistemul de panouri fotovoltaice – cu o putere însumată instalată de minimum 3kWp, fiecare panou cu o putere minimă instalată de 250 Wp;
 • b) invertor/invertoare – putere instalată – minimum 3,0 kW;
 • c) conexiuni – curent continuu şi curent alternativ;
 • d) structura de susţinere a sistemului – capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată;
 • e) tablou electric alternativ – pentru racordul la instalaţia existentă.

(4) Componentele sistemului de producere a energiei electrice trebuie certificate de un organism acreditat în conformitate cu SREN/ISO 17065.

(5) Schema electrică cu protecţiile aferente prevăzută de fabricantul echipamentelor de producere a energiei electrice trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe tehnice:

 • a) deconectarea automată, la dispariţia tensiunii din reţea;
 • b) reconectare automată/manuală, la apariţia tensiunii în reţea;
 • c) protecţie la minimă tensiune;
 • d) protecţie la maximă tensiune;
 • e) protecţie maximală de curent;
 • f) protecţie de minimă frecvenţă;
 • g) protecţie de maximă frecvenţă.

(6) Cerinţe tehnice ale panourilor fotovoltaice:

 • a) puterea nominală minimă a panoului Pm [Wp] – 250 Wp;
 • b) toleranţă pozitivă – + 5%;
 • c) tehnologie – monocristalin sau policristalin;
 • d) ramă panou – aluminiu/BIPV;
 • e) conectare – compatibil cu MC4;
 • f) eficienţă panou – minimum 15%;
 • g) grad protecţie – minimum IP65;
 • h) rezistenţă factori externi – vânt 150 km/h, zăpadă 500 kg/m^2, grindină 80 km/h la 25 mm;
 • i) interval de temperatură funcţionare – -30°C – 70°C;
 • j) NOCT – 45°C+/-2°C;
 • k) tensiunea la putere maximă a modulului UM [V] – ≥ 30V;
 • l) standarde minime obligatorii pentru module – SREN 61215 şi SREN 61730;
 • m) garanţie panou – minimum 10 ani pentru fiecare modul şi durata de viaţa 25 de ani;
 • n) garanţie eficientă – peste 90% în 10 ani şi peste 80% în 25 de ani;
 • o) condiţii de măsură (Standard Test Conditions – STC):
 1. – masă aer AM = 1,5;
 2. – radiaţie solară E = 1.000 W/m^2;
 3. – temperatura celulei TC = 25 °C.

(7) Cerinţe tehnice ale invertorului/invertoarelor:

 • a) puterea nominală instalată: minimum 3,0 kW;
 • b) să fie prevăzut cu MPPT;
 • c) ieşire: 230/400 Vac, 50 Hz;
 • d) eficienţă: minimum 96%;
 • e) interval de temperatură funcţionare: -20°C – 50°C;
 • f) umiditate: până la 95%;
 • g) să funcţioneze până la 2.000 m altitudine;
 • h) certificări conform: SREN 62109, SREN 61000, SREN 50438;
 • i) comunicaţie: compatibil cu cerinţele RDE;
 • j) garanţie invertor – minimum 5 ani.

(8) Invertorul este capabil să comunice informaţiile măsurate printr-un modul protocol compatibil cu cerinţele operatorului reţelei de distribuţie a energiei electrice.

(9) Invertorul poate fi şi hibrid.

(10) Invertorul trebuie să fie verificat de către operatorul de reţea relevant, în conformitate cu prevederile privind responsabilităţile acestuia stipulate în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2019 privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public.

(11) Verificarea prevăzută la alin. (10) are în vedere stabilirea conformităţii invertorului cu cerinţele legale în vigoare.

(12) Cerinţele tehnice ale racordului electric:

 • a) toate elementele componente ale sistemului vor fi conectate la reţea şi vor respecta cerinţele operatorului de distribuţie;
 • b) ieşirea în sistem se va face printr-o protecţie bidirecţională şi un contor specific în sarcina operatorului de distribuţie.

(13) Cerinţele tehnice ale modulului de comunicaţie:

 • a) protocol: Mod Bus liber;
 • b) date transmise: energie zilnică, curent;
 • c) garanţie: minimum 5 ani;
 • d) certificare: SREN 60950/SREN 62368, SREN 55032;
 • e) comunicaţie: reţea mobilă (inclusiv abonament SIM)/WAN/LAN;
 • f) memorie: capacitate de stocare compatibilă cu volumul datelor înregistrate;
 • g) conexiune: radio sau descărcare directă în caz de inaccesibilitate reţea mobilă/WAN/LAN;
 • h) management SIM: resetare de la distanţă în caz de deficienţă de comunicaţie;
 • i) management SMS: platforma de resetare şi de status sistem;
 • j) interval de temperatură funcţionare: -20°C – +55°C.

(14) Modulul de comunicaţie va fi capabil să stocheze date pentru o perioadă de minimum 1 an.

(15) Modulul trebuie să fie prevăzut şi cu porturi de descărcare prin unde radio sau manual.

(16) Modulul de comunicaţie trebuie să fie compatibil cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API, identificând datele după un serial din teren către o bază de date ce permite un număr ridicat de operaţiuni de interogare pe secundă pentru a face faţă cerinţelor de raportare automată şi manuală.

(17) Sistemele de panouri fotovoltaice care conţin echipamente sau părţi componente cu caracteristici tehnice superioare celor prevăzute în prezentul ghid sunt considerate eligibile şi pot fi finanţate de Autoritate.Articolul 21

Casa Verde Fotovoltaice 2021: Documente necesare solicitantului în vederea înscrierii

Documentele pe care le depune solicitantul la instalatorul cu care Autoritatea a încheiat contract de participare sunt:

 • a) cererea de finanţare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid;
 • b) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii, în copie;
 • c) împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul, în original;
 • d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii, în copie;
 • e) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul, în original;

-în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte că este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;

-în situaţia în care extrasul de carte funciară este obţinut de solicitant în format electronic, se depune la instalatorul validat copia tipărită a acestuia, care conţine şi codul de verificare;

 • e^1) copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală;
 • f) în situaţia în care informaţiile din cererea de finanţare nu corespund, în parte sau în totalitate, cu cele cuprinse în extrasul de carte funciară, se va prezenta un document emis de unitatea administrativ-teritorială, în original sau copie, prin care să se realizeze corespondenţa
  datelor respective;
 • g) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;

în situaţia în care certificatul este obţinut de solicitant în format SPV, se depune la instalatorul validat copia tipărită a acestuia, care conţine şi codul de verificare;

 • h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în
  copie legalizată;
 • i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original
  sau în copie legalizată, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.

Casa Verde Fotovoltaice 2021: Aprobarea solicitanţilor . Proceduri privind aprobarea solicitanţilor

 • (1) În vederea aprobării solicitanţilor înscrişi, Autoritatea efectuează analiza documentelor depuse de către aceştia şi introduse în aplicaţia informatică de către instalator.
 • (2) Analiza documentelor prevăzute la alin. (1) este efectuată de o comisie, denumită în continuare comisia de analiză, din care pot face parte atât persoane din cadrul Autorităţii, cât şi personal extern.
 • (3) Comisia de analiză verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi înaintează Comitetului director al Autorităţii centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre acceptare şi centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre respingere, cu indicarea, în cazul celor din
  urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
 • (4) Prin decizie, Comitetul director aprobă centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre respingere şi avizează centralizatoarele cuprinzând proiectele şi sumele propuse spre aprobare, pe care le înaintează, în vederea aprobării, Comitetului de avizare.
 • (5) Deciziile Comitetului director cuprinzând listele proiectelor respinse, precum şi hotărârea Comitetului de avizare cuprinzând listele proiectelor aprobate se aduc la cunoştinţa solicitanţilor prin publicarea pe site-ul Autorităţii.

sursa: alba24.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment