Start-Up Zone

POCU: A fost lansat apelul competitiv „Educație nonformală în sistem outdoor”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul competitiv „Educație nonformală în sistem outdoor”, Axa prioritara 6, Obiectivul Specific 6.3&6.6.

Status: Aprobat
Depunere: 27 decembrie 2021, ora 16.00.
Buget: 13.100.000 euro

Scopul principal al apelului constă în acordarea unui grant nerambursabil dedicat exclusiv continuării reformei curriculumului național prin abordarea componentei legate de evaluare din cadrul acestuia în vederea standardizării și evaluării unitare pentru sistemul de educație preuniversitar.

Obiectiv

Obiectivul specific este reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio – economic.

Tipuri de activitati eligibile

În vederea îndeplinirii OS 6.3., va fi finanţată prin FSE implementarea următoarelor activități, desfășurate în sistem outdoor, pe nivelul ISCED al unității de învățământ:

  1. Activități de bază pentru programe de educație nonformală sau în sistem outdoor, activități activ-participative, interactive, centrate pe copii;
  2. Programe socio-educaționale de dezvoltare cognitivă;
  3. Activități educaționale orientate către dezvoltarea/obținerea de competențe;
  4. Activități de tipul cluburilor/atelierelor/cercurilor pe domenii de interese (pentru dezvoltarea aptitudinilor socio emoţionale, pentru favorizarea auto-exprimării, cu accent pe dezvoltarea limbajului, pentru a putea exersa coordonarea şi funcţiile motorii sub supraveghere şi prin interacţiune cu personalul);
  5. Programe și activități activ-participative educator/profesor – elev, pentru îmbunătățirea utilizării limbajului şi aptitudinilor sociale, conducând la dezvoltarea abilităţilor logice şi de raţionare;
  6. Ateliere de dezvoltare a abilităţilor cognitive şi practice de bază necesare pentru utilizarea informatiilor relevante în scopul executării sarcinilor şi rezolvării problemelor de rutină;
  7. Activități practice de observare/descoperire a cunoștintelor abia dobândite în educația formală;
  8. Activități interdisciplinare pentru prevenirea/tratarea analfabetismului funcțional cu privire la înțelegerea/procesarea/folosirea rațională și asumată a noțiunilor acumulate în educația formală;
  9. Activități pregătitoare/ educative/de orientare, pentru copiii care urmează să intre într-un alt ciclu școlar, în vederea sprijinirii tranziției școlare a copiilor în momentele critice pentru evitarea riscului educațional (copiii de 5 ani care urmează să intre în clasa pregătitoare, copiii de clasa a patra care urmează să intre în clasa a cincea, copiii de clasa a opta care urmează să intre la liceu) și activități care sprijină acomodarea copiilor/elevilor în noul ciclu de învățământ;
  10. Programe sau activități de prevenire a părăsirii timpurii a școlii prin sport, artă, educație în aer liber și alte activități care dezvoltă talentele copiilor, spiritul de echipă, creativitatea, abilitățile de leadership etc

Pentru această cerere de propuneri de proiecte solicitantul eligibil este Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educație (CNPEE), organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Ministerului Educației.

Buget

În cadrul apelului se va selecta un singur proiect cu valoare maximă eligibilă de 13.100.000 euro. Bugetul proiectului va fi exprimat doar în lei.

Depunere

Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis în data de 27 octombrie 2021 ora 16.00 şi se va închide în data de 27 decembrie 2021, ora 16.00.

Ghidul solicitantului si anexe

sursa: finantare.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment