Start-Up Zone

Calendar ANAF: 25 august 2021 este termenul de depunere a opt declaraţii fiscale

Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Teleorman informează contribuabilii că 25 august 2021 este termenul de depunere a opt declaraţii fiscale, pentru perioada de raportare încheiată.

Aşadar, până pe 25 august trebuie depuse următoarele declaraţii:

Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100

– lunar – contribuabilii care au următoarele obligații de plată la bugetul de stat:
– impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;
– impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți;
– taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc;
– alte obligații de plată lunare prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.1.
– alte termene
– alte obligații de plată prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.3.
(vezi instrucțiunile de completare din formular)

Baza legală: OPANAF 587/2016;

Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112

Lunar, persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d) – f) din Codul fiscal, precum şi persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.
Până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate în baza unor contracte de activitate sportivă, arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II şi III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reţine la sursă, de plătitorii de venituri prevăzuţi la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8) – (9) din Codul fiscal

Baza legală:  Legea 227/2015 art.147 alin.(1)
OMF 203/2021

Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România – Formularul 224

Persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România, obţin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor şi care nu au încheiat cu angajatorul un acord referitor la obligaţia declarării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii.

Baza legală: Legea 227/2015 art. 82 alin.(2)
OPANAF 3780/2017

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015. Lunar, trimestrial, semestrial, anual, altă dată- după caz (vezi instrucțiunile de completare din formular)

Baza legală:  Legea 227/2015 art.323 alin.(1)
OPANAF OPANAF 632/2021

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301

Persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune.

Baza legală: Legea 227/2015 art.324 alin.(2)
OPANAF 592/2016

Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307

Persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e), g) sau h) din Legea nr.227/2015

Baza legală: OPANAF 793/2016

Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311.

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.227/2015 și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA

Baza legală: OPANAF 188/2018

Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă – Formularul 390 VIES

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau art.317 din Legea nr.227/2015

Baza legală: Legea 227/2015 art. 325
OPANAF 591/2016.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment