Start-Up Zone

Proiectul de modificare a Normelor de aplicare a Programului IMM INVEST ROMÂNIA, în consultare publică pe site-ul MFP

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin HG nr.282/2020. Potrivit inițiatorilor proiectului, principalele modificări propuse au în vedere transpunerea și corelarea la nivelul normelor de aplicare aprobate prin HG nr.282/2020, cu modificările și completările ulterioare, a modificărilor efectuate la nivelul OUG nr.110/2017, care au format obiectul de reglementare a OUG nr.143/2020, și care au avut în vedere implementarea la nivelul programului a modificărilor schemei de ajutor de stat instituită prin Programul IMM – Invest aprobate de Comisia Europeana, care a emis decizia de autorizare C92020 5555 din 7 august 2020.

Intervențiile legislative propuse vizează, după cum se precizează în Nota de fundamentare a proiectului, următoarele aspecte detaliate la nivelul normelor de aplicare a Programului IMM INVEST ROMÂNIA:

 modificarea titlului actului normativ, în concordanță cu modificările aduse titlului normei primare, astfel: HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA;

▪ modificarea perioadei de subvenționare a dobânzii pentru o perioadă fixă de 8 luni, astfel încât și IMM-urile care au accesat Programul într-o etapă ulterioară să beneficieze de aceleași avantaje precum cele acceptate în prima etapă;

▪ introducerea unor reglementări care detaliază modul în care microîntreprinderile și întreprinderile mici pot opta pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru cu valori de până la 500.000 lei, respectiv 1.000.000 lei, sau pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru în valoare de maximum 5.000.000 lei, cu posibilitatea cumulului până la limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei;

▪ corelarea la nivelul normelor de aplicare a eliminării dispozițiilor care instituiau obligativitatea beneficiarilor de a accesa o singură dată în aplicația electronică aferentă Programului ca urmare a creării în legislația primară a posibilității de a solicita mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru;

▪ acomodarea la nivelul normelor a dispozițiilor din OUG nr.143/2020 care au modificat valabilitatea schemei de ajutor de stat în sensul în care perioada de selecție a beneficiarilor și de emitere a scrisorilor de garanție/acorduri de finanțare va fi până la 31 decembrie 2020, iar perioada în care se poate efectua plata grantului va fi cuprinsă între data operaționalizării programului și data de 31  octombrie 2021, inclusiv;

▪ introducerea la nivelul normelor a unor precizări care organizează aplicarea normei primare referitoare la instituirea ipotecii legale în cazul în care prin program se finanțează o investiție imobiliară, iar terenul pe care se construiește activul finanțat prin creditul garantat în cadrul programului se află în proprietatea beneficiarului. În această situație, pentru a se asigura posibilitatea efectivă de recuperare a valorii de executare a garanțiilor prin executare silită imobiliară, în baza contractului de garantare se va institui ipoteca legală asupra terenului și construcției viitoare, finanțate prin program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizația de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligațiilor beneficiarului față de finanțator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcției finalizate. De asemenea, în situația primirii de către instituția de credit a respingerii cererii de plată de către FNGCIMM, se reglementează posibilitatea radierii din cartea funciară a ipotecii legale constituite în favoarea statului român, concomitent cu înscrierea ipotecii legale în favoarea instituției de credit;

▪ pentru evitarea paralelismelor legislative, se propune eliminarea dispoziției referitoare la plafonul total al garanțiilor care pot fi emise în anul 2020 în cadrul programului, în condițiile aprobării acestuia prin OUG nr.143/2020;

▪ pentru facilitarea digitalizării fluxului de acordare a garanțiilor în cadrul programului, se propune introducerea unor dispoziții potrivit cărora documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fișier pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță, conform legii. Prin adoptarea modificărilor propuse, se urmărește fluidizarea procesului de analiză în vederea acordării garanțiilor în cadrul Programului IMM INVEST, precum și pentru reducerea timpului de staționare a documentațiilor de garantare;

▪ pentru a asigura o monitorizare eficientă a destinației creditului, sunt necesare unele clarificări privind efectuarea de trageri din linia de credit pentru finanțarea cheltuielilor aferente capitalului de lucru necesar în vederea desfășurării activității, fără a depăși valoarea liniei de credit aprobate și cu autorizarea de către instituția de credit a tragerilor din plafon aferente primei utilizări, ținând cont de caracteristicile liniilor de credit (plafon de tip revolving), care au de cele mai multe ori și instrumente de plată de tip card atașate;

▪ clarificarea unor aspecte izvorâte din practică referitoare la încheierea polițelor de asigurare, în special cu privire la asigurarea bunurilor viitoare (neintrate în proprietatea beneficiarului/nelivrate la acordarea efectivă a finanțării garantate), prin introducerea unor dispoziții legale conform cărora instituția de credit are obligația de a solicita beneficiarului finanțării garantate, asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, potrivit normelor interne proprii,  pe toată durata finanțării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață comunicată de instituția de credit prin solicitarea de garantare. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației de asigurare a bunului, Finanțatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie și să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la Finanțator. Totodată, se propune corelarea acestor cerințe, cu documentele solicitate la plata garanției.

Proiectul de HG și Nota de fundamentare pot fi consultate pe site-ul MFP, la rubrica Transparență decizională.

sursa: ceccarbusinessmagazine.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment