Start-Up Zone

Submăsura 6.4. Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagicole este disponibil pentru consultare publică

Submăsura SM 6.4Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole” se încadrează, conform Regulamentului nr.(CE)1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, art.19, în măsura 06 ”Dezvoltarea exploataţiilor și a întreprinderilor”.

Submăsura 6.4 are ca scop:

 • Promovarea dezvoltării economice rezilientă, durabilă și digitală în zonele rurale;
 • Stimularea mediului de afaceri din mediul rural;
 • Creşterea numărului de activităţi neagricole desfăşurate în zonele rurale;
 • Dezvoltarea activităţilor neagricole existente;
 • Crearea de locuri de muncă;
 • Creşterea veniturilor populaţiei rurale;
 • Reducerea diferenţelor dintre mediul rural şi urban;
 • Diversificarea activităţilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea de activităţi neagricole în vederea creşterii veniturilor şi creării de alternative ocupaţionale.  

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:

 1. Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 2. Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 3. Activități turistice: modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor, înființarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;
 4. Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare);
 5. Furnizarea de servicii pentru populație, de ex: reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.;
 6. Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Exemple de tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile:

 1. Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole:
 2. fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie, articole de hârtie şi carton;
 3. fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 4. activităţi de prelucrare a produselor lemnoase;
 5. industrie metalurgică, fabricare de construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente;
 6. fabricare produse electrice, electronice;
 7. Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
 8. Investiţii legate de furnizarea de servicii:
 9. servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
 10. servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;
 11. servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit;
 12. activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice;
 13. servicii tehnice, administrative, etc.
 14. Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow, cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Proiecte de activități de agrement;
 16. Modernizarea/ extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow și agropensiuni, cu respectarea Ordinului ANT 65/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 17. Investiții noi/ modernizări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul gastronomic local;
 18. Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării;
 19. Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității;
 20. Investiții care susțin protecția mediului

Costuri eligibile specifice (precizate în fişa submăsurii 6.4): 

 1. Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor;
 2. Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;
 3. Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare;
 4. construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
 5. achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
 6. investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

Duratele de execuție prevăzute mai sus pot fi prelungite în situații justificate, ținând cont de stadiul de realizare şi specificitatea investiţiilor aferente fiecărui proiect, precum și de evitarea riscului de dezangajare, cu acordul prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităților specificate în Contractul de Finanțare, la valoarea rămasă, cu o perioadă de timp care nu poate depăși  termenul de plată de 31 decembrie 2025 prevăzut de Regulamentul UE nr. 2220/ 2020.

Durata maximă de execuţie a contractelor de finanţare nu poate depăşi termenul de plată de 31.12.2025, prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 2220/ 2020.

Procedurile de achizitii pentru serviciile de consultanta, proiectare, studii teren, întocmirea Studiilor de fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție necesare întocmirii Cererii de finanțare se vor derula, după cum urmează :

 • Contractele  < =15.000 EURO, fara TVA, se pot adjudeca prin atribuire directă, confom Bugetului indicativ.

Contractele > 15.000 EURO, fara TVA, confom Bugetului indicativ pentru servicii de consultanta si servicii pentru intocmirea studiilor de fezabilitate derulate anterior încheierii contractului de finanțare cu AFIR, procedura de achiziții se va derula cu respectarea prevederilor Manualului de achiziții pentru beneficiarii privati ai PNDR postat pe  site-ul AFIR.

Diana Spătaru

Add comment