Start-Up Zone

Fonduri de 55.000€-100.000€, în cadrul unui concurs de proiecte

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) implementează în perioada februarie 2020 – iulie 2023 proiectul Social Entrepreneurs Nation, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Grupul țintă al proiectului este format din 120 de persoane care doresc să inițieze o activitate în domeniul economiei sociale, care vor participa la cursuri dedicate dezvoltării competențelor antreprenoriale în acest domeniu, la cursuri de management strategic și la cursuri de marketing digital/online. Cele mai bune 30 de planuri de afaceri vor beneficia de o finanțare situată între 55.000 Euro și 100.000 Euro (echivalent în lei), în funcție de numărul de locuri de muncă asumate, după cum urmează:

  • Ajutor de minimis de 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și maximum 70.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și maximum 85.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create.

Condițiile de eligibilitate pentru persoanele fizice care doresc să aplice cu un plan de afaceri sunt următoarele:
a. aplicantul intenționează să înființeze o întreprindere socială în una din regiunile de implementare vizate de proiect (Nord-Vest sau Vest);
b. aplicantul are domiciliul/reședința în mediul urban sau rural din regiunile Nord-Vest și Vest;
c. aplicantul are vârsta de minimum 18 ani;
d. aplicantul dovedește spirit antreprenorial și inclinație către scopul social al afacerii propuse(condiție testată la înscrierea în cadrul proiectului).
În cadrul concursului de planuri de afaceri și a procesului de selecție pot participa și persoane care nu au participat la cursurile de formare profesională organizate de beneficiarul contractului de finanțare în cadrul proiectului Social Entrepreneurs Nation (POCU/449/4/16/128618), dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și care dețin un certificat de absolvire a unui program de formare antreprenorială specifică în conformitate cu standardele existente pentru ocupațiile specifice sectorului
economiei sociale, respectiv: antreprenor în economia socială (cod COR 112032) sau manager de întreprindere socială (cod COR 112036). Certificatul de absolvire va fi emis înainte de data depunerii aplicației în cadrul concursului de planuri de afaceri și va fi încărcat în secțiunea 1 din planul de afaceri, din platforma online dedicată concursului de planuri de afaceri (www.concurs.social-entrepreneurs.ro).

Selecția planurilor de afaceri depuse de persoane care nu au participat la cursurile de formare profesională organizate de beneficiarul contractului de finanțare în cadrul proiectului se va realiza în limita de 10% dintre toate planurile de afaceri selectate pentru finanțare (respectiv în limita a 3 locuri finanțabile în proiectul Social Entrepreneurs Nation.

Condițiile de eligibilitate pentru persoanele juridice care doresc să aplice cu un plan de afaceri sunt următoarele:

a. societatea este legal constituită în România și își desfășoară activitatea în România;
b) nu este în stare de insolvență, nu are afacerile administrate de un judecător sindic, nu are nicio restricție asupra activității comerciale, nu este subiectul unor aranjamente între creditori sau nu se află într-o altă situație similară cu cele menționate anterior, reglementate prin lege;
c) nu înregistrează datorii publice și și-a plătit la timp taxele, obligațiile și alte contribuții la bugetul de stat, bugetele speciale și bugetele locale prevăzute de legislația în vigoare;
d) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani, de către nicio instanță de judecată, din motive profesionale sau etic- profesionale;
e) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale,
în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;
f) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false;
g) este direct responsabilă de pregătirea și implementarea proiectului și nu
acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat;
h) nu a fost subiectul unei/unui decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis a Comisiei Europene/Consiliului Concurenței ori al unui alt furnizor de ajutor sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare ce se intenționează a se acorda în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăși echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau comunitare.

Diana Spătaru

1 comment