Start-Up Zone

POIM: A fost publicat Ghidul Solicitantului privind producerea energiei din surse regenerabile în vederea comercializării, la nivelul autorităților publice locale

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare a publicat pe 16 noiembrie 2022, Ghidul Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor – sprijinirea autorităților publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local în implementarea unor măsuri destinate promovării producției de energie din surse regenerabile în vederea comercializării în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile Obiectivul specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale, aprobat prin Ordinul MIPE nr. 2991/16.11.2022.

Obiective:

  • economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului, ca parte a Strategiei Europa 2020;
  • atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producția de energie din surse regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
  • creşterea producţiei de energie din surse regenerabile;
  • creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice şi termice din surse regenerabile;
  • reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an – cărbune, gaz natural.

Solicitanții eligibili sunt unităţile administrativ-teritoriale (UAT), definite prin OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 250.000.000 euro.

Pentru proiectele finanțate prin acest obiectiv specific contribuţia publică este asigurată în proporţie de 100% din care 85% din Fondul de Coeziune și 15% de la Bugetul de Stat.

Valoarea minimă a proiectului este de 5.000.000 euro și valoarea maximă este de 15.000.000 euro.

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiții prin prezentul ghid este de 45% din costurile eligibile, pentru proiecte de investiţii în capacităţi de producere de energie din SRE cu excepția biomasei conform art. 41 din Regulamentul UE 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare. Diferența până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. 

Activități eligibile:

Sunt finanțabile investițiile în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile destinate comercializării, la nivelul autorităților publice locale. 

În categoria surselor de energie regenerabile se încadrează sursele de energie nefosile, respectiv: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală, energie hidraulică, precum și alte surse de energie regenerabile definite conform art. 2 din Legea nr. 220/ 2008, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția biomasei. Nu se acordă finanțare pentru instalațiile de cogenerare/trigenerare.

Cheltuieli eligibile: 

  • cheltuieli privind dotări pentru obținerea de energie din surse regenerabile;
  • cheltuieli privind realizarea, achiziționarea, modernizarea de capacități de producție noi sau existente la momentul depunerii cererii pentru finanțare, pentru obținerea de energie din surse regenerabile;
  • cheltuielile de preluare, conectare a energiei în sistemul energetic național.

Perioada de depunere a proiectelor este 24.11.2022, ora 17:00 – 06.12.2022 ora 17:00. Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică IMM Recover.

Sursa: MIPE

Redactia START UP ZONE

Add comment