Start-Up Zone

Ajutor de minimis pentru dezvoltarea de produse / servicii / aplicaţii TIC inovative

Ordinul nr. 918/2.118/2022 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri” în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b „Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC”, acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020 este în vigoare de la 23 iunie 2022.

Scopul prezentei scheme de ajutor de minimis este de a finanţa o serie de activităţi necesare pentru implementarea proiectelor prin care se asigură dezvoltarea de produse/servicii/aplicaţii TIC inovative cu aplicabilitate în următoarele domenii:

a) IoT, smart city/village/agriculture etc.;

b) cyber security;

c) big data;

d) inteligenţă artificială/Blockchain/Virtual Reality (VR)/Augmented Reality (AR);

e) tranzacţii electronice;

f) e-guvernare/e-administraţie/e-sănătate/e-educaţie;

g) digitalizare (automatizare, robotizare) industrială.

Sprijinul se acordă pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi în următoarele domenii, cu codurile CAEN corespunzătoare:

Cod CAENDenumirea activităţii
C2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
C2612Fabricarea altor componente electronice
C2630Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
J6201Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client)
J6202Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
J6203Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul
J6209Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
M7211Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
M7219Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

Ajutorul se acordă sub formă de asistenţă financiară nerambursabilă în una sau mai multe tranşe. Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

Ajutoarele de minimis se acordă proiectelor finanţate în baza cererii de finanţare, elaborată în conformitate cu elementele prevăzute în Ghidul solicitantului, dar care nu vor avea impact asupra criteriilor de eligibilitate din perspectiva legislaţiei din domeniul ajutorului de stat, la care vor fi ataşate următoarele:

a) declaraţie privind încadrarea solicitantului/partenerilor în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii şi, dacă este cazul, calculul numărului mediu anual de angajaţi, al cifrei de afaceri anuale nete şi al activelor totale pentru întreprinderile partenere sau legate, conform anexei nr. 2 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare – pentru solicitant şi parteneri;

b) declaraţie privind componenţa întreprinderii unice din care face/fac parte solicitantul/partenerii;

c) declaraţie privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani de către întreprinderea unică din care face parte solicitantul/partenerul.

Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, solicitantul va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea sau întreprinderea unică în cursul anului fiscal curent şi al celor 2 ani fiscali anteriori (fie din surse ale statului sau autorităţilor locale, fie din surse comunitare), precum şi privind ajutoarele de stat primite pentru aceleaşi costuri eligibile.

Furnizorul prezentei scheme de ajutor de minimis va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica în baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi sau întreprinderi unice pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, cumulate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, nu depăşeşte pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro, în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei, şi că se respectă toate condiţiile din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depăşeşte pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro, în cazul solicitanţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transporturilor), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment