Start-Up Zone

NOU la MADR! Procedurile de înscriere pentru microgranturile de 5.000 de euro!

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat procedura de implementare aferentă măsurii „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin OUG nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.

Potrivit documentului pus în dezbatere publică pe site-ul MADR, măsura este valabilă până la 30 iunie 2022, plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023.

„În condițiile în care valabilitatea măsurii va fi prelungită prin modificarea legislației în vigoare, prevederea se va aplica de drept și asupra prezentei proceduri. Ajutoarele se acordă după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene. Fondurile alocate pentru acordarea Microgranturilor din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare în cadrul POC 2014-2020 aprobate prin OUG nr. 61/2022 și sunt în valoare totală de 50.000.000 euro, din care 29.845.080 euro, respectiv 25.000.000 euro FEDRREACT EU şi 4.845.080 euro cofinanţare de la bugetul de stat şi Pag 2 din 15 20.154.920 euro de la bugetul de stat. Cursul valutar este cursul info/euro afferent lunii mai 2022, respectiv 4,9479 lei”, se arată în document.

Reamintim că beneficiarii ajutorului de stat sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii, (IMM), persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (ÎI), societatea cooperativă agricolă, cooperativa agricolă, grup şi organizaţii de producători, întreprinderi familiale (ÎF) care primesc ajutorul de stat prin intermediul micrograntului prin încheierea unui contract de ajutor de stat cu administratorul schemei de ajutor de stat.

Conform documentului MADR, microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:

a) microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii care fac dovada prin situaţiile financiare depuse că nu deţin salariaţi cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevăzute în anexă la OUG nr. 61/2022

b) persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, astfel cum sunt reglementate prin OUGnr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevăzute în anexă la OUG nr. 61/2022.

Pentru înscrierea în platforma electronică, aplicanții trebuie să fie înregistrați cu Cod Unic de Identificare/Certificat de Identificare Fiscală la ANAF.

Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eşantion, de către APIA, după depunerea cererii de finanţare şi încheierea contractelor de finanţare.

Fondurile alocate prin microgrant se recuperează dacă se constată că beneficiarul nu s-a încadrat în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia fondurilor alocate către PFA/ÎI/ÎF. În condiţiile în care rata de eroare este de peste 2% din eşantion, se măreşte eşantionul cu 0,5% până la un maxim de 2%.

Microgranturile se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

a) au desfăşurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019;

b) au obţinut o cifră de afaceri/venituri de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019, cu excepţia beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. a) din OUG nr 61/2022, care au fost înfiinţaţi în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulţirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro şi a beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. b) din OUG nr.,61/2022;

c) îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea măsurii de sprijin sub formă de microgrant;

d) nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a unor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1084/2017, ale Regulamentelor de exceptare în bloc în sectorul agricultură (ABER) și Regulamentul de exceptare în bloc în sectorul pescuitului și acvaculturii (FIBER);

e) suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri se încadrează în plafoanele menționate de Cadru temporar COVID-19, respectiv de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în celelalte domenii de activitate;

f) nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral, conform prevederilor legale în vigoare;

g) nu sunt supuși concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență sau faliment;

h) nu au solicitat ajutor de stat în cadrul măsurii 2 – granturi pentru capital de lucru acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară, așa cum este definită în cadrul O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Documentul stipulează că „prin prezenta măsură se finanţează în ordinea depunerii cererii de finanţare, în următoarele condiţii: ajutor financiar nerambursabil sub formă forfetară – 5.000 euro/beneficiar, la cursul InforEuro valabil în luna mai 2022, respectiv 4,9479 lei/euro”.

De asemnea, se stipulează că beneficiarii pot utiliza microgranturile sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;

b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;

d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă;

e) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale;

f) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale;

g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.

Cheltuielile efectuate din microgranturi, menționate mai sus trebuie să fie în legătură cu activităţile/subactivităţile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanţare.

Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face de către MADR/APIA și AM POC după depunerea raportului de progres, pe un eşantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.

Beneficiarii de microgranturi vor depune o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.

Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile și facturile emise anterior semnării contractului, care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului de acordare a ajutorului de stat. Sunt eligibile datoriile restante aferente taxelor și impozitelor salariale, angajate după data de 1 februarie 2020.

Cheltuielile cu consultanța nu sunt eligibile în cadrul prezentei măsuri.

Nu sunt eligibile cheltuielile cu salariile nete, achizițiile de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu excepția cheltuielilor privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare.

În cadrul acestei măsuri, nu fac parte din categoria Capital de lucru și nu sunt eligibile a fi decontate din ajutorul de stat următoarele categorii de cheltuieli: terenuri, terenuri construite, imobile, mijloace de transport, rate și/sau rambursări la credite/linii de credite/leasing, dobânzi, garanții.

Procedura de înscriere

În privința procedurii de înscriere pe care trebuie să o respecte fermierii, documentul prevede următoarele:

„5. Procedura de înscriere în cadrul Măsurii – «Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare»
5.1. (1) Înscrierea în cadrul măsurii, creare profil, user, parolă şi completarea formularului de înscriere în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe link-ul http://granturi.imm.gov.ro. Aplicanţii au obligaţia de a urmări informaţiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare contract, depunere documente raport de progres, încărcare documente cheltuieli, efectuare plăţi, monitorizare, raportare), precum şi în contul creat la înscriere, denumit în continuare front office (FO).
(2) Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:
a) Etapa 1 de creare profil, user şi parolă, unde aplicanţii vor înregistra cu semnătură electronică, atât datele reprezentantului legal/împuternicit, cât şi datele microîntreprinderii/IMM/PFA/II/IF conform art. 3.2. alin. (1) din prezenta procedură.
b) Etapa 2 de înscriere în cadrul măsurii în care aplicanţii, cu profilul, user, şi parola generate în prima etapă, vor completa şi transmite formularul de înscriere conform Anexei nr. 1 la prezenta procedură.
5.2. (1) Data de la care este activă prima etapă de creare profil, user şi parolă se comunică pe site-ul instituţiei înainte de data începerii procesului propriu-zis.
(2) Data de la care este activă a doua etapă de înscriere în cadrul se comunică pe site-ul instituţiei cu cel putin 3 zile înainte de data începerii procesului de înscriere propriu zis.
(3) Aplicaţia electronică de înscriere aferentă primei etape de creare profil, user şi parolă va rămâne deschisă pe toată perioada înscrierilor în cadrul O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014- 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
(4) Aplicația electronică de înscriere aferentă celei de a doua etape de înscriere în cadrul măsurii «Microgranturi pentru entitățile din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile» va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 5 zile calendaristicede la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.
5.3. Pentru participarea la măsura «Microgranturi pentru entitățile din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile» fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă în prima etapă, generând prin această acțiune un cont de utilizator. După crearea contului de utilizator, aplicanţii vor avea acces la acesta pe toată perioada de implementare a măsurii, vor putea accesa documentaţia transmisă şi vor avea posibilitatea semnării contractului, descărcării şi încărcării de documente diverse aferente plăţii şi/sau raportării, în mod electronic. Adresa de e-mail trebuie să aparțină beneficiarului și să se regăsească în toată documentația, aceeaşi adresă va fi folosită pentru toată corespondenìa pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a programului. Aplicaţia va trimite, pe toată perioada de implementare şi monitorizare a măsurii, automat, în partea de front-office a aplicaţiei, mesaje de avertizare asupra corespondenţei, corespondenţă prin care aplicanţii vor fi informaţi asupra acţiunilor ulterioare înscrierii, precum contract aprobat, clarificări, mesaje de încărcare documente, raport de progres, etc.
5.4. (1) În momentul trimiterii formularului de înscriere online, aplicaţia electronică va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării de tipul «Formularul de depunere a fost transmis cu succes!», mesaj care se va regăsi în front office (FO).
(2) După completarea, semnarea şi trimiterea on-line a formularului de înscriere nu se mai pot face completări/modificări/îndreptări erori asupra acestuia.
(3) După trimiterea formularului, aplicanții vor avea posibilitatea vizionării în timp real pe site-ul MAT a listei cu solicitanții înscriși în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul măsurii. Ordinea la contractare în cadrul măsurii se va face conform principiului primul venit-primul servit. După această etapă, aplicația electronică va genera un număr de identificare unic pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.
(4) Aplicanții care nu au înregistrat la ANAF situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 până la data publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial, vor primi decizie de respingere.
5.5. (1) Documentele ilizibile, incomplete sau neîncărcate în aplicaţie pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări în termenul solicitat atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia microgranturi.
(2) Pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate”.

Mai multe informații despre evaluarea contractelor, verificarea și plata beneficiarilor de microgranturi puteți afla accesând documentul pus în dezbatere publică pe site-ul MADR.

sursa: economedia.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment