Start-Up Zone

Persoanele fizice care găzduiesc refugiaţi din Ucraina beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana

Hotărârea nr. 336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne este în vigoare de la 11 martie 2022.

Persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, potrivit mecanismului prevăzut de prezenta hotărâre.

Pentru a beneficia de decontarea prevăzută, persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe raza cărora se află locuinţa în care sunt găzduite persoanele din Ucraina, o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele şi prenumele acestora, localităţile din care aceştia declară că provin şi intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana, însoţită de:

a) o declaraţie pe propria răspundere cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în cerere;

b) copia actului de identitate al solicitantului şi documente care atestă dreptul de folosinţă asupra locuinţei în care sunt găzduite persoanele prevăzute la art. 1.

Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeaşi locuinţă. Acestea se soluţionează în luna următoare. Modelul cererii, precum şi cel al declaraţiei pe propria răspundere sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2În cerere, solicitantul precizează dacă optează pentru încasarea sumelor în numerar sau prin virament bancar.

Autorităţile administraţiei publice locale din unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care au primit cereri conform art. 2 întocmesc situaţii centralizatoare care cuprind numele şi prenumele fiecărei persoane fizice solicitante, numărul cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi, numărul de zile de găzduire, precum şi suma solicitată de fiecare persoană fizică. Modelul situaţiei centralizatoare este prevăzut în anexa nr. 3.

Situaţia centralizatoare se certifică pentru realitate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care au primit cereri de la persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

În termen de 3 zile lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale transmit situaţiile centralizatoare întocmite şi certificate pentru realitate potrivit art. 3 inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă sau Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, după caz, precum şi spre informare instituţiei prefectului.

Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, după caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea situaţiilor centralizatoare certificate, virează sumele solicitate în contul 50.06.10 „Sume de mandat cuvenite beneficiarilor, reprezentând cheltuielile cu hrana prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare”, deschis la unităţile Trezoreriei Statului la solicitarea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor prevăzute la alin. (2), autorităţile administraţiei publice locale efectuează plata sumelor cuvenite către beneficiarii prevăzuţi la art. 1 în numerar sau prin virament bancar, în funcţie de opţiunea înscrisă de aceştia în cererea prevăzută la art. 2 alin. (1).

Autorităţile administraţiei publice locale din unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care au primit cereri conform art. 2, prin serviciile sociale, pot efectua verificări privind realitatea informaţiilor din cererile depuse de persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2022, pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, cu suma de 18.000 mii lei, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 57 „Asistenţă socială”, reprezentând credite de angajament şi credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment