Start-Up Zone

Consultare publică privind ajutoarele de stat pentru sectoarele agricol, forestier și pescăresc

Comisia Europeană invită toate părțile interesate să își prezinte observațiile cu privire la normele revizuite propuse privind ajutoarele de stat pentru sectoarele agricol, forestier și pescăresc, se arată într-un comunicat al instituției publicat ieri, 11 ianuarie 2022.

Scopul revizuirii propuse este de a alinia normele actuale la prioritățile strategice actuale ale UE, în special la politica agricolă comună (PAC), la politica comună în domeniul pescuitului (PCP), precum și la Pactul verde european.

Statele membre și alte părți interesate pot răspunde la consultare până la 13 martie 2022aici.

Comisia propune o serie de modificări ale diferitelor seturi de norme, cum ar fi, printre altele:

  • Orientările privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale. Comisia propune să se considere că acțiunile statelor membre din cadrul PAC reformate, desfășurate ca parte a planurilor lor strategice PAC, sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat, astfel încât procedura necesară de aprobare a ajutoarelor de stat să poată fi efectuată rapid. Propunerea introduce, de asemenea, noi categorii de ajutoare care trebuie să fie evaluate și aprobate în temeiul orientărilor, de exemplu, ajutoarele pentru prevenirea, controlul și eradicarea infestării cu specii alogene invazive și cu boli emergente, în vederea protejării sănătății plantelor și a animalelor, precum și a sănătății publice. În plus, orientările revizuite propuse oferă mai multe stimulente pentru măsurile de gestionare a pădurilor care sunt favorabile mediului și climei (așa-numitele servicii de silvomediu și servicii climatice), prin creșterea intensității maxime a ajutorului la 120 % din costurile eligibile pentru serviciile legate de biodiversitate, climă, apă sau sol și pentru schemele de sechestrare a carbonului în solurile agricole.
  • Regulamentul de exceptare pe categorii de ajutoare în sectorul agricol. Comisia propune alinierea intensităților ajutoarelor necesare pentru ca o măsură să intre sub incidența ABER la cele prevăzute în planurile strategice PAC din cadrul politicii agricole comune (PAC) reformate. Comisia propune, de asemenea, introducerea unor noi categorii de măsuri de ajutor care să fie exceptate pe categorii, de exemplu ajutoarele destinate reparării daunelor cauzate de speciile protejate de animale și ajutoarele pentru compensarea costurilor suplimentare suportate atunci când terenurile agricole sunt situate în zone Natura 2000.
  • Orientările pentru examinarea ajutoarelor de stat în sectorul pescuitului și acvaculturii. Comisia propune introducerea unor noi categorii de ajutoare care să fie evaluate de Comisie în temeiul orientărilor, printre care ajutoarele pentru prevenirea, controlul și eradicarea infestării cu specii alogene invazive și boli emergente și ajutoarele pentru compensarea daunelor cauzate de speciile protejate de animale (cu excepția cazului în care acestea sunt exceptate pe categorii). De asemenea, proiectul de orientări propus clarifică și raționalizează normele dintr-o serie de domenii, de exemplu cele referitoare la ajutoarele pentru reînnoirea flotei de pescuit în regiunile ultraperiferice. Scopul este de a spori lizibilitatea proiectului de orientări, facilitând astfel aplicarea acestora și oferind mai multă claritate statelor membre, ținând seama și de experiența dobândită.
  • Regulamentul de exceptare pe categorii de ajutoare în sectorul pescăresc. Comisia propune exceptarea unor noi categorii de măsuri de ajutor de la obligația de notificare către Comisie și de aprobare de către aceasta, în special ajutoarele pentru compensarea pagubelor cauzate de speciile protejate de animale și ajutoarele pentru compensarea pagubelor cauzate de anumite condiții meteorologice nefavorabile.
  • Regulamentul privind ajutoarele de minimis în sectorul pescuitului. Comisia propune o actualizare a sumelor cumulate maxime ale ajutoarelor de minimis care pot fi acordate fiecărui stat membru pe baza unor date sectoriale mai recente.

Propunerile care fac obiectul consultărilor și toate detaliile privind consultările publice sunt disponibile:

  • aici,în ceea ce privește sectoarele agricol și forestier și zonele rurale și
  • aici, în ceea ce privește sectorul pescăresc.

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Redactia START UP ZONE

Add comment