Start-Up Zone

ANAF: Brosură privind obligaţiile fiscale declarative la reluarea activităţii după suspendare temporară

ANAF a publicat recent o brosură privind obligaţiile fiscale declarative la reluarea activităţii după perioada de întrerupere/suspendare temporară. Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale, precum si persoanele fizice care obţin venituri din desfăşurarea profesiilor liberale, au posibilitatea întreruperii/supendării temporare a activităţii.

La întreruperea/suspendarea temporară a activităţii contribuabilii pot solicita aplicarea regimului de declarare derogatoriu. În cazul în care contribuabilii nu solicita regimul derogatoriu de depunere a declaraţiilor fiscale au obligaţii declarative inclusiv pe perioada întreruperii/suspendării a activităţii.

Contribuabilii persoane juridice sau orice entitate fără personalitate juridică, în vederea reactivării, în cazul în care sunt indeplinite condiţiile de reactivare fiscală, trebuie sa depună o cerere la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală sunt înregistraţi, conform procedurii prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru a fi reactivaţi, contribuabilii declaraţi inactivi urmare inactivităţii temporare înscrise la registrul comerţului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să îşi îndeplineasca toate obligatiile declarative prevazute de lege. Aceasta conditie se considera indeplinita si in cazul in care obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organul fiscal central;

b) sa nu înregistreze obligaţii fiscale restanţe;

c) pe lângă condiţiile prevăzute la lit. a) si b), contribuabilii trebuie să nu se mai afle în situatia pentru care au fost declaraţi inactivi, conform menţiunilor înscrise în registrele în care au fost înregistraţi, precum şi în niciuna din următoarele situaţii:

⦁ durata de funcţionare a societăţii este expirată;

⦁ societatea nu mai are organe statutare;

⦁ durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.

Reactivarea contribuabililor se face cu data comunicării deciziei de reactivare. Decizia de reactivare produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.

Obligaţii declarative la realuarea activităţii

Formularul 070

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi persoanele fizice care obţin venituri din desfăşurarea profesiilor liberale în mod individual depun formularul 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/ declaraţie de menţiuni/declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoara activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, însotit de documente care atestă  modificările intervenite.

Contribuabilii care desfasoara profesii liberale completează formularul 070 la rândul „Scoatere din evidenţă” al capitolului VI „Date privind starea contribuabilului”, pct. 1 „Suspendarea temporară”

Formularul 010

Dacă la reluarea activităţii, au intervenit modificări ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală, persoanele juridice, întreprinderile familiale, precum şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care desfasoară profesii liberale, depun formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscala/ Declaraţie de mentiuni/ Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, însotit de documente care atestă modificările intervenite.

Formularul 700

Totodată persoanele juridice, întreprinderile familiale, precum şi asocierile fără personalitate juridica constituite între persoane fizice care desfăşoară profesii liberale pot opta pentru actualiza informaţiilor din vectorul fiscal prin completarea şi transmiterea prin mijloacele electronice a formularului 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/ modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal, completând corespunzator Capitolul „Date privind vectorul fiscal”.

În acest caz contribuabilii nu mai depun formularul 010.

Formularul 223

Întreprinderile familiale şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care desfăşoara profesii liberale, care reîncep activitatea în cursul anului fiscal, sunt obligate să depuna formularul 223 – Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridica şi pentru entitatile supuse regimului transparentei fiscale în termen de 30 de zile de la reînceperea activităţii.

Formularul 212 – Declaraţia unică

Contribuabilii persoane fizice (persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, membrii întreprinderilor familiale, persoanele care desfăşoara profesii liberale independent sau în asociere) care reîncep activitatea în cursul anului fiscal, sunt obligaţi să depună formularul 212 – Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru venitul estimat, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Fac excepţie contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin reţinere la sursă.

Contribuabilii care reîncep activitatea în luna decembrie depun formularul 212 – Declaraţie unica privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

Declaraţia unică – Contribuţia de asigurări sociale

Contribuabilii care în cursul anului fiscal reîncep sa desfăşoare o activitate independentă, iar venitul net, anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiză în anul în curs este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, recalculat corespunzator numarului de luni rămase pana la sfârsitul anului fiscal, sunt obligaţi să depuna Declaraţia unică privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în Romania şi contribuţiile sociale datorate în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului şi să declare venitul ales pentru care datorează contribuţia. Salariul minim brut pe tară garantat în plata este cel în vigoare la data depunerii declaraţiei.

Fac exceptie contribuabilii pentru care plătitorii de venit au obligaţia calculării, reţinerii, plătii şi declarării contribuţiei de asigurari sociale.

Declaraţia unica – Contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Persoanele fizice care reîncep in cursul anului fiscal să realizeze venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuale, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultura şi piscicultura, venituri din investitii, venituri din alte surse, iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri (cu excepţia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se retine la sursa) estimat a se realiza pentru anul curent este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, sunt obligate să depună Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în Romania şi contribuţiile sociale datorate în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe ţara garantat în plata este cel în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei.

Broşura poate fi consultată integral AICI.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment