Start-Up Zone

Procedura de acordare a eșalonării la plată, în formă simplificată, în Monitorul Oficial

Ordinul nr. 1767/2021 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central, potrivit cap. IV1 “Eșalonare la plată, în formă simplificată, pentru obligațiile fiscale administrate de organul fiscal central” din Codul de procedură fiscală a fost oficializat. 

Prezenta procedură se aplică obligațiilor fiscale principale și accesorii restante, administrate de organul fiscal central, denumit în continuare organ fiscal, a căror vechime este de maximum 12 luni anterioare depunerii cererii și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru care debitorii pot depune cereri de eșalonare la plată.

Prin obligații fiscale administrate de organul fiscal se înțelege:

a) obligațiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum și obligațiile fiscale accesorii;

b) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;

c) creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;

d) creanțe rezultate din săvârșirea unor infracțiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare și amenzi judiciare/penale.

Obligațiile fiscale prevăzute a căror vechimeeste de maximum 12 luni anterioare depunerii cererii și vizează inclusiv perioade fiscale anterioare sunt stabilite prin următoarele documente/acte administrative depuse/comunicate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală:

a) declarații fiscale, inclusiv cele depuse cu întârziere;

b) decizii de impunere;

c) declarații rectificative;

d) decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii;

e) titluri executorii transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii;

f) orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe, contribuții sociale și alte sume datorate bugetului general consolidat.

Eșalonarea la plată se acordă de către organul fiscal, pe o perioadă de cel mult 12 luni, prin emiterea deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, la care se anexează graficul de plată care cuprinde rate lunare, în funcție de numărul de luni de eșalonare la plată aprobat. Perioada de eșalonare la plată acordată nu poate fi mai mare decât perioada de eșalonare la plată solicitată de debitor.

Eșalonările la plată ale obligațiilor fiscale se solicită de către debitor în baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, depusă la organul fiscal. Modalitățile de depunere sunt următoarele:

a) la registratura organului fiscal;

b) prin poștă, cu confirmare de primire;

c) prin intermediul serviciului “Spațiu privat virtual”.

Amintim despre recentele modificări ale Codului de procedură fiscală aduse de OUG 11/2021 prin care s-a instituit metoda eșalonării la plată prin procedură simplificată ca metodă permanentă. Aceasta prevede că pentru obligații fiscale restante la plată cu o vechime de până la 12 luni se poate solicita eșalonarea la plată pe o perioadă de până la 12 luni.

Eșalonarea la plată se poate acorda pentru toate obligațiile fiscale cuprinse în vectorul fiscal, inclusiv pentru obligații fiscale asimilate, cum ar fi amenzile sau creanțe bugetare stabilite de instanță.

Nu se acordă eșalonare simplificată pentru datorii fiscale mai mici de 500 lei pentru persoane fizice și mai mici de 5.000 lei pentru persoane juridice.

Pentru eșalonarea la plată, pe durata eșalonării se calculează dobânzi de întârziere, nivelul dobânzii de întârziere este de 0,01% pe zi.

Redactia START UP ZONE

Add comment