Start-Up Zone

Eșalonarea simplificată ca metodă permanentă intră în vigoare de la 1 octombrie

Ordonanța 11/2021 a adus măsuri tranzitorii cererilor de eșalonare deja depuse în cadrul legislației existente și stabilește că eșalonările la plată în curs de soluționare la data de 1 octombrie 2021 se vor soluționa conform legislației în vigoare la data depunerii cererii. În prezent procedură de eșalonare simplificată este reglementată de OUG nr. 181/2020.

Astfel, potrivit OUG 11/2021, obligațiile fiscale principale și accesorii restante a căror vechime este de maximum 12 luni anterioare datei depunerii cererii și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, administrate de organul fiscal central, denumit în continuare organ fiscal, se aprobă eșalonarea la plată pe o perioadă de cel mult 12 luni.

ATENŢIE: Eșalonarea la plată nu se acordă pentru:

  • obligațiile fiscale care au făcut obiectul unei eșalonări acordate în temeiul prezentului capitol sau potrivit capitolului I – «Înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central» din Ordonanța de urgență a Guvernului  181/2020care și-a pierdut valabilitatea, precum și obligațiile fiscale care reprezintă condiție de menținere a valabilității unei eșalonări la plată acordate în temeiul capitolului I – «Înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central» din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020.
  • obligațiile fiscale care au scadența și/sau termenul de plată după data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  • obligațiile fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidența art. 167, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget;
  • obligațiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condițiile  14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. În cazul în care suspendarea executării actului administrativ fiscal încetează după data comunicării unei decizii de eșalonare la plată, debitorul poate solicita includerea în eșalonare a obligațiilor fiscale ce au făcut obiectul suspendării, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente. În acest scop, organul fiscal comunică debitorului o înștiințare de plată privind obligațiile fiscale individualizate în acte administrative pentru care a încetat suspendarea executării, precum și deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii aferente;
  • obligațiile fiscale admise la masa credală, pentru debitorii pentru care s-a deschis procedura insolvenței;
  • obligațiile fiscale care reprezintă ajutor de stat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, precum și fonduri europene sau fonduri publice naționale aferente fondurilor europene.

În plus, eșalonarea la plată nu se acordă pentru obligațiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice, 2.000 lei în cazul asocierilor fără personalitate juridică și 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.
Astfel, eșalonarea simplificată a datoriilor mai poate fi accesată, în baza OUG nr. 181/2020, doar până la 30 septembrie iar cererile depuse până la 1 octombrie vor fi soluționate în baza OUG 181/2020,

Pentru a beneficia de eșalonarea la plată prevăzută la alin. (1), debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a)să depună o cerere la organul fiscal, la care debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;

b)să nu se afle în procedura falimentului;

c)să nu se afle în dizolvare;

d)să nu înregistreze obligații fiscale restante cu o vechime mai mare de 12 luni anterioară datei depunerii cererii și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

e)să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma reprezentând obligații fiscale restante ale debitorului, pentru care a fost atrasă răspunderea, a fost stinsă, condiția se consideră îndeplinită.

De reținut: procedura eșalonării simplificate la plată este reglementată exhaustiv și își propune să acopere toate situațiile posibile ce apar în practică, cum ar fi: întârzieri la plată, modificarea cererii de eșalonare la plată, noi grafice de eșalonare, finalizarea unor posibile inspecții fiscale, declarații rectificative, etc.

Pentru eșalonarea la plată, pe durata eșalonării se calculează dobânzi de întârziere, nivelul dobânzii de întârziere este de 0,01% pe zi.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment