Start-Up Zone

Procedura de înregistrare în vederea utilizării unor regimuri speciale de TVA

ANAF a publicat în Monitorul Oficial Ordinul 1387/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii catre persoane neimpozabile sau efectueaza vânzări de bunuri la distanţă, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adaugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 si art. 315² din Codul fiscal, în situatia în care România este stat membru de înregistrare, precum şi pentru modificarea unor prevederi procedurale.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2021 au fost aduse modificări și completări Codului fiscal.

Prin actul normativ au fost transpuse în legislaţia naţională prevederile art. 2 și 3 din Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/EC și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță și a Directivei (UE) 2019/1995 a Consiliului din 21 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește dispozițiile referitoare la vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri, astfel cum au fost modificate prin Decizia (UE) 2020/1109 a Consiliului din 20 iulie 2020 de modificare a Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, ca răspuns la pandemia de COVID-19.

Prin această ordonanță de urgență au fost modificate și completate și prevederile art. 314 din Codul fiscal referitoare la ”Regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană” și ale art.315 din Codul fiscal privind ”Regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări și pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum”.

De asemenea, a fost introdus un articol nou, art. 315 indice 2 referitor la ”Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe”.

Aceste modificări vizează următoarele aspecte:

– extinderea regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune prestate de persoane impozabile nestabilite în UE către persoane neimpozabile din UE (regimul Mini One Stop Shop Non-UE) și pentru alte prestări de servicii;

– extinderea regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune prestate de persoane impozabile stabilite în Comunitate, dar nu în statul membru de consum (regimul Mini One Stop Shop UE), pentru vânzări intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări și pentru alte prestări de servicii;

– modificarea perioadei de declarare (de depunere a declarației speciale de TVA) și plată a TVA în cadrul regimului UE și regimului non-UE, noul termen fiind până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea fiecărui trimestru calendaristic;

– schimbarea modalității de efectuare a modificărilor declarației speciale de TVA în cadrul tuturor regimurilor speciale, în sensul că modificările se vor include într-o declarație ulterioară în termen de trei ani de la data la care trebuia depusă declarația inițială;

– introducerea regimului special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro (regimul de import).

Menționăm că, Procedura de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor anterioare ale art. 314 și art. 315 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare a fost aprobată prin Ordinul nr. 3737/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele de mai sus, este necesară adaptarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre cele 3 regimuri speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanţă, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 şi art. 315 / 2 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare.

Totodată, întrucât prin dispozițiile art. 2 alin.(5) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central, cu modificările şi completările ulterioare, a fost stabilită, pentru Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București, competența specială pentru administrarea regimurilor speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau de televiziune, pentru persoanele impozabile care aleg România ca stat membru de înregistrare (regimul Mini One Stop Shop UE și regimul Mini One Stop Shop Non- UE), este necesară modificarea și acestor dispoziții legale, pentru extinderea competenței de administrare a regimurilor speciale, extinse prin noile dispoziții legale.

De asemenea, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2021, au fost completate situațiile în care persoanele impozabile nestabilite în România și neînregistrate în scopuri de TVA în România trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, prevăzute la art.316 alin.(6) din Codul fiscal, cu situația în care persoanele efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță, care au locul de începere a expedierii sau transportului bunurilor în România și pentru care optează să utilizeze regimul special prevăzut la art. 315 (regimul special UE).

Pentru a solicita înregistrarea în scopuri de TVA, persoanele impozabile aflate în situațiile prevăzute la art.316 alin.(6) utilizează formularul (015) “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România”, al cărui model este aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

În aceste condiții, este necesară modificarea instrucțiunilor de completare ale acestui formular (aprobate prin anexa nr.2 la ordin), pentru cuprinderea și a noii situații prevăzute la art.316 alin.(6) lit.c), introduse în Codul fiscal.

Având în vedere cele de mai sus, este necesară emiterea unui nou ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin care să fie aprobată Procedura de organizare şi funcţionare a Registrului codurilor de înregistrare specială în scopuri de TVA pentru Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare și să fie modificate dispozițiile art.2 alin.(5) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment