Start-Up Zone

Proiect de modificare a formularului 300 – Decont de taxă pe valoarea adăugată

Agenției Naționale de Administrare Fiscală a publicat pe site-ul propriu un proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului de Decont de taxă pe valoarea adăugată (formular 300).

Decontul de TVA a fost modificat recent prin Ordinul 632/2021. Aşa cum regăsim şi proiectul ANAF pentru aprobarea noului model al formularului 085, sunt necesare anumite modificari ca urmare a intrarii in vigoare a OUG 59/2021 ce a adus noutati in Codul fiscal privind comertul transfrontalier.

Prin această ordonanță de urgență au fost modificate și completate și unele prevederi legale cu implicații în structura formularului (300) Decont de TVA și a modului de completare de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Potrivit proiectului, regulile anterioare aplicabile pentru stabilirea locului prestării serviciilor de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică (prevăzute la art.278 alin.(5) lit.h) din Codul fiscal) au fost extinse și pentru stabilirea locului livrării în cazul vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță (prevăzute la art.275 alin.(2) din Codul fiscal).

Pentru a crea suportul declarativ pentru prestatorii de servicii de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune sau servicii furnizate pe cale electronică, stabiliți sau care își au domiciliul stabil sau reședința obișnuită în România, care prestează astfel de servicii către persoane nneimpozabile din alte state membre, a căror valoare nu depășește 46.337 lei, sunt inserate în formularul (300) ”Decont de TVA (formular rândurile 17 și 18 pentru declararea taxei pe valoarea adăugată aferentă prestărilor de astfel de servicii, pentru care locul prestării era în România potrivit art. 278 alin. (8) din Codul fiscal, dacă prestatorii din România nu optau pentru aplicarea regulii prevăzută la art. 278 alin. (5) lit. h) pentru stabilirea locului prestării la beneficiar.

De asemenea, întrucât la depășirea plafonului de 46.337 lei, locul prestării serviciilor se consideră a fi la beneficiar, este inserat în formularul (300) Decont de taxă pe valoarea adăugată, în secțiunea dedicată datelor cu caracter informativ, o rubrică prin care prestatorii de astfel de servicii declarau valoarea totală, fără TVA, a prestărilor de servicii de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile din alte state membre, atât pentru anul curent, cât și pentru anul precedent.

O altă noutate prevăzută în acest proiect prevede că în cazul în care persoana impozabilă nestabilită în România şi beneficiară a acestui regim special desfăşoară, de asemenea, în România activităţi care nu sunt supuse acestui regim şi pentru care există obligaţia înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316, respectiva persoană îşi deduce TVA pentru activităţile sale impozabile supuse prezentului regim prin decontul de taxă prevăzut la art. 323.

În aceste condiții, este necesară completarea instrucțiunilor de completare ale rândurilor dedicate Taxei pe valoarea adăugată deductibilă – Achiziții de bunuri/servicii în interiorul țării și importuri, achiziții intracomunitare scutite sau neimpozabile, respectiv rândurile 24, 25 și 26 din decont, dedicate operațiunilor taxabile, cu instrucțiuni privind completarea, de către persoanele impozabile nestabilite în România, care sunt beneficiare ale regimului special non-UE, a informațiilor privind  baza de impozitare și taxa aferentă activităților sale impozabile supuse acestui regim.

SURSA: LEGESTART.RO

Redactia START UP ZONE

Add comment