Start-Up Zone

Calendar ANAF: 26 iulie – termenul de depunere a nouă declaraţii fiscale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman informează contribuabilii ca luni, 26 iulie 2021, este termenul de depunere a nouă declaratii fiscale, pentru perioada de raportare încheiată. 

  1. Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100

 lunar – contribuabilii care au următoarele obligații de plată la bugetul de stat:
– impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;
– impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți;
– taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc;
– alte obligații de plată lunare prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.1.
– trimestrial – contribuabilii care au următoarele obligații de plată la bugetul de stat:
– plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual;
– impozit pe veniturile microîntreprinderilor;
– redevențe miniere și petroliere;
– impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
– impozit pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr.170/2016;
– impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015,, cu modificările și completările ulterioare;
– alte obligații de plată trimestriale prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.2.
– alte termene
– alte obligații de plată prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.3. (vezi instrucțiunile de completare din formular)

Baza legală: OPANAF 587/2016.

2. Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate – Formularul 112

– pentru luna precedentă

Lunar, persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d) – f) din Codul fiscal, precum şi persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.
Până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate în baza unor contracte de activitate sportivă, arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II şi III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reţine la sursă, de plătitorii de venituri prevăzuţi la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8) – (9) din Codul fiscal

Baza legală: Legea 227/2015 art.147 alin.(1)
OMF 203/2021

– pentru trimestrul precedent

Plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului

Baza legală Legea 227/2015 art.147 alin.(4)
OMF 203/2021.

3. Tot pe 26 iulie notarii publici trebuie să depună Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent – Formularul 208

Baza legală: Legea 227/2015 art.113
OPANAF 1886/2017

4. Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România – Formularul 224

Trebuie să depună persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România, obţin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor şi care nu au încheiat cu angajatorul un acord referitor la obligaţia declarării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii.

Baza legală: Legea 227/2015 art.113
Legea 227/2015 art. 82 alin.(2)
OPANAF 3780/2017

5. Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300

Trebuie să depună persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015.  Lunar, trimestrial, semestrial, anual, altă dată- după caz (vezi instrucțiunile de completare din formular)

Baza legală: Legea 227/2015 art.323 alin.(1)
OPANAF 632/2021

6. Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301. Trebuie să depună persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune.

Baza legală: Legea 227/2015 art.324 alin.(2)
OPANAF 592/2016

7. Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307. Trebuie să depună persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e), g) sau h) din Legea nr.227/2015.

Baza legală: OPANAF 793/2016

8. Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311

Trebuie să depună persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.227/2015 și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.

Baza legală: OPANAF 188/2018.

9. Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare – Formularul 390 VIES.

Trebuie să depună contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau art.317 din Legea nr.227/2015.

Vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanțătrebuie să depună cererea de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanță, pe trimestrul precedent – Anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Baza legală:  Legea 227/2015 art.417 alin.(1)
HG 1/2016 titlul VIII pct.139 alin.(21)

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment